W celu zachowania wysokiego standardu korzystania z naszego sklepu, zalecamy używanie aktualnych wersji przeglądarek: Chrome, Mozilla Firefox, Opera.

×

Konkurs Ulubiona Drogeria Natura


REGULAMIN KONKURSU

„Konkurs Ulubiona Drogeria Natura”

1. Postanowienia ogólne.

1.1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki konkursu prowadzonego pod nazwą „Ulubiona Drogeria Natura”(„Konkurs”).

1.2. Organizatorem Konkursu jest Natura Spółkaz ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, ul. Pojezierska90A, 91-341 Łódź,wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034905, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla dla Łodzi –Śródmieścia w Łodzi, XXWydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posługująca się numerem NIP 527-00-14-428,Organizator jest fundatorem nagród przewidzianych w Konkursie.Organizator przeprowadza Konkurs, a także wydaje nagrody.

1.3. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z zastrzeżeniem ponadterytorialnego zasięgu Internetu.

1.4. Konkurs rozpoczyna się w dniu 19 sierpnia2019roku i kończy w dniu 29 października2019roku („Czas trwania Konkursu”).

1.5. Do wszelkich czynności w zakresie prowadzenia Konkursu uprawniony jest Zarząd Organizatora oraz powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa (Jury)w składzie 3 osób. Przebiegiem Konkursu kieruje Komisja Konkursowa (Jury).


Artykuł 2

Uczestniczy

2.1. Konkurs przeznaczony jest dla każdej pełnoletniej osoby fizycznej (posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych), zamieszkałej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która jest zarejestrowana w Klubie Natura i posiada kartę Klubu Natura wydaną w drogerii lub wirtualną kartę Klubu Natura uzyskaną poprzez rejestrację w aplikacji Drogerii Natura.

2.2. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione u Organizatora bez względu na podstawę prawną zatrudnienia, w szczególności na podstawie umowy o pracę, umowy o świadczenie usług, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo innej podobnej umowy cywilnoprawnej.


Artykuł 3

Zasady konkursu3.1 Zadanie konkursowe polega na wykonaniu w okresie od dnia 19 sierpnia do dnia 06 września2019r. zdjęcia ulubionej drogerii Natura i udzieleniu odpowiedzi na pytania: Za co lubię drogerie wskazaną na zdjęciu lub co bym zmienił/a w tej drogerii? Zgłoszenie udziału w Konkursie odbywa się poprzez przesłanie zdjęcia lub zdjęć(„Pracy konkursowej’)na adres [email protected] okresie od dnia 19 sierpnia do dnia 06 września2019r.wraz z odpowiedzią i ze wskazaniem imienia i nazwiska zgłaszającego udział, którym może być wyłącznie autor Pracy konkursowej.

3.2 Komisja Konkursowa (Jury) wykluczy z Konkursu zgłoszenia (w tym Prace konkursowe), których treści: 3.2.1 zawierają elementy sprzeczne z obowiązującym prawem i zasadami współżycia społecznego, w szczególności zawierające treści wulgarne, uważane powszechnie za obraźliwe, naruszające w inny sposób dobre obyczaje;
3.2.2 zawierające treści reklamowe innych podmiotów, konkurencyjnych do marki Drogerie Natura;
3.2.3 naruszają prawa innych osób, w szczególności gdy zgłoszenie dobra osobiste lub prawa autorskie innych osób;
3.2.4 dokonane przez niespełniające warunków uczestnictwa w Konkursie określonych w art. 2 Regulaminu.

3.3 W przypadku dokonania zgłoszenia zgodnie z Regulaminem przyjmuje się, że osoba zgłaszająca złożyła oświadczenie, że:
3.3.1 akceptuje warunki Regulaminu;
3.3.2 udziela Organizatorowi zezwolenia (zwanego dalej „Licencją) do korzystania z przesłanej przez nią Pracy konkursowej, na wszystkich znanych w chwili przesłania zgłoszenia polach eksploatacji,to jest w szczególności w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Pracy konkursowej -wytwarzania określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami na których Pracę konkursową utrwalono –wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału albo egzemplarzy; w zakresie rozpowszechniania Pracy konkursowej w inny sposób niż określony wyżej –publicznego wystawienia, wyświetlenia, a także publicznego udostępniania Pracy konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym; a także do rozpowszechniania na stronach serwisu znajdującego się pod adresem http://www.drogerienatura.pl. Udzielona licencja jest nieodpłatna, niewyłączna i przenoszalna. Jej udzielenie następuje w zamian za umożliwienie udziału w Konkursie i uprawnia Organizatora do korzystania z Pracy konkursowej w zakresie nieograniczonym czasowo oraz terytorialnie.
3.3.3 jest jedynym autorem Pracy konkursowej i posiada do niej pełnię praw autorskich lub odpowiednie licencje / zezwolenia na wykorzystanie wizerunku/ i inneniezbędne prawaumożliwiające udzielenie licencji zgodnie z art. 3.3.2 powyżej i wykorzystanie jej przez Organizatora zgodnie z Regulaminem,
3.3.4 zgłoszenie przez nią Pracy konkursoweji jej wykorzystanie zgodnie z Regulaminemnie będzie naruszać praw osób trzecich;
3.3.5 nie zachodzą wobec niej żadne przesłanki, które powodują wykluczenie jej zgłoszenia z Konkursu;wyraża zgodę na opublikowanie na Stronie Konkursu i stronach serwisu www.drogerienatura.pl jej danych w postaci imienia i nazwiska oraz Pracy konkursowej w ramach publikacji listy laureatów Konkursu lub pretendentów do nagrody –w przypadku takich publikacji.

3.4 Każda osoba może dokonać dowolnej liczby zgłoszeń udziału w Konkursie z zastrzeżeniem, że jeden uczestnik może być laureatem tylko jednej nagrody w Konkursie (bez względu na liczbę zgłoszeń).

3.5 Organizator nie jest zobowiązany do rozpowszechniania Pracy Konkursowej.


Artykuł 4

Nagrody

4.1. W Konkursie przewidziano 10 nagród: 1x sokowirówka Zelmer o wartości 199,99zł., 2x Prostownica do włosów Rowenta o wartości 89,99, 7 x Paleta magnetyczna 3 cieni KOBO PROFESSIONAL o wartości 29,99 zł.Każdy Laureat otrzymuje prawo do jednej nagrody zgodnie z zasadami przyznawania nagród wskazanymi w art.5.2.

4.2. Laureat nie ma możliwości wymiany nagrody na inną lub na jej ekwiwalent pieniężny.

4.3. Laureat nie może domagać się, aby nagroda miała szczególne właściwości.

4.4. Wartość nagrody przypadająca na każdego z laureatów, która nie będzie objęta zwolnieniem podatkowym zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 68 Ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1509 z późn. zm.) zostanie powiększona o dodatkowe świadczenie pieniężne w wysokości 11,11% wartości brutto nagrody („Świadczenie Dodatkowe”). Nagrody te zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód laureata uzyskany z tytułu otrzymania nagrody podlega opodatkowaniu ryczałtowemu w wysokości 10% wartości nagrody. Płatnikiem wskazanego powyżej podatku jest Organizator. Wydanie opodatkowanych w ten sposób nagród nastąpi po pobraniu podatku od laureata. Zgodnie z art. 41 ust. 7 Ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Zleceniodawcyzastrzega sięprawo potrącenia kwoty należnego podatku zryczałtowanego z kwoty Świadczenia Dodatkowego, na co Laureat wyraża zgodę.


Artykuł 5

Ustalanie i ogłaszanie wyników Konkursu

5.1. Oceny zgłoszeń w Konkursie dokona Komisja Konkursowa (Jury) w dniach od 09 do 13 września 2019r., biorąc pod uwagę to, czy spełniają warunki Regulaminu i dokonując wyboru 10 najlepszych Prac konkursowych spośród nadesłanych.

5.2. Przy wyborze 10 najlepszych Prac konkursowych Komisja kierować się będzie następującymi kryteriami:
- poprawność techniczna zdjęcia
- poprawność merytoryczna na zadane pytanie,
- oryginalność, kreatywność i pomysłowość.

Wyniki Konkursu będą opublikowane w dniu 16 września 2019 roku. Publikacja wyników nastąpi na stronach serwisu drogerienatura.pl. poprzez zamieszczenie zwycięskich Prac konkursowych wraz z oznaczeniem imion i nazwisk ich autorów oraz wskazaniem miejsc, które zajęły w Konkursie.

5.3. Po publikacji wyników Konkursu Organizator wyśle w dniu 16 września2019r. do Zwycięzców informacje o wygranej na adres mailowy z którego zostało przesłane zgłoszenie konkursowe.

5.4. W celu otrzymania nagrody należy odpowiedzieć na wiadomość wysłaną przez Organizatora nie później niż do dnia 22września2019roku, przesyłając niezbędne dane identyfikujące (imię nazwisko, PESEL), adres pocztowy do korespondencji(miasto, kod pocztowy, ulica, nr mieszkania)w celu wysyłki nagrody, a także zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Konkursu. Po otrzymaniu tych informacji, jednak nie później niż do 30września 2019roku,Organizator wyśle nagrody na wskazane przez Zwycięzców adresy pocztowe do korespondencji.

5.5. Podanie danych, złożenie oświadczeń, jak również udzielenie wszystkich zgód i zezwoleń wymaganych Regulaminem jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do udziału w Konkursie i uzyskania prawa do nagrody.

5.6. W przypadku podania nieprawidłowych danych, jak również w przypadku braku przesłania wiadomości zwrotnej, o której mowa w art. 5.4, w terminie, przyznana nagroda ulega przepadkowi, przy czym Organizator nie jest zobowiązany do przyznania nagrody innemu uczestnikowi Konkursu.


Artykuł 6

Reklamacje

6.1 Wszelkie roszczenia i reklamacje związane z Konkursem, w tym dotyczące otrzymania Nagrody w przypadku jej przyznania, Uczestnicy Konkursu powinni zgłaszać pisemnie w czasie trwania Konkursu, nie później niż w terminie do dnia 15 października2019r., z zastrzeżeniem, że za termin zgłoszenia reklamacji uznaje się datę stempla pocztowego placówki nadawczej.

6.2 Reklamacja zgłoszona po terminie określonym w art. 6.1Regulaminu Konkursu nie wywołuje skutków prawnych.

6.3 Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i adres do korespondencji Uczestnika Konkursu, dokładny opis i uzasadnienie reklamacji oraz treść żądania, jak również być przesłana listem poleconym na adres Organizatora: Natura Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Pojezierska 90A, 91-341 Łódź, albo złożona w siedzibie Organizatora za pokwitowaniem.

6.4 Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową (Jury), w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

6.5 O decyzji Komisji Konkursowej Komisji w sprawie zgłoszonej reklamacji Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w pisemnej reklamacji, w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

6.6 Bez względu na postępowanie reklamacyjne uczestnik Konkursu ma prawo dochodzić roszczeń przed sądem powszechnym.


Artykuł 7

Dane osobowe

7.1. W ramach niniejszego Konkursu dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora, działającego jako Administratora Danych Osobowych.

7.2. W ramach Konkursu przetwarzane będą następujące dane osobowe Uczestników: (i) imię i nazwisko, (ii) adres pocztowy do korespondencji, (iii) adres poczty elektronicznej, (iv) dane niezbędne do prawidłowego wypełnienia deklaracji podatkowej (w przypadku wygrania Nagrody) - w celu związanym ze zgłoszeniem oraz udziałem w Konkursie, w szczególności ogłoszeniem Laureatów Konkursu, wysyłką Nagrody oraz zgłoszeniem reklamacji w Konkursie oraz innej korespondencji prowadzonej z Organizatorem, w tym Komisją Konkursową, w związku z udziałem w Konkursie, a także wysyłką Nagrody oraz realizacją względem Uczestników obowiązków podatkowych.

7.3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), Organizator informuje, iż:
a) jest administratorem podanych danych osobowych określonych w pkt (i), (ii), (iii), (iv),;
b) podane dane osobowe będą przetwarzane w celach wskazanych w art. 7.2;
c) podstawą prawną przetwarzania podanych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.  f RODO tj. sytuacja, w której przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych Osobowych, tj. kontaktu w sprawie rozstrzygnięcia Konkursu, obsługi reklamacji oraz ewentualnych roszczeń;
d) odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, którym powierzono lub udostępniono dane osobowe w związku z prowadzoną przez Administratora Danych Osobowych bieżącą działalnością (np. podmioty świadczące na rzecz Administratora Danych Osobowych usługi informatyczne, podmioty wspierające realizację Konkursu) – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych;
e) dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez okres niezbędny dla realizacji Konkursu, a po tym okresie wyłącznie przez czas niezbędny dla celów związanych z zabezpieczeniem praw lub ewentualnych roszczeń (np. reklamacje);
f) ma Pani/Pan prawo do dostępu do podanych danych osobowych, a także prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, złożenia sprzeciwu wobec faktu ich przetwarzania;
g) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
h) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek konieczny do wzięcia udziału w Konkursie oraz otrzymania Nagrody;
i) w ramach realizacji niniejszego Konkursu nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz nie dochodzi do profilowania;
j) w przypadku woli skorzystania z uprawnień wskazanych powyżej lub w innych sprawach związanych z podanymi danymi osobowymi, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych powołanym przez Organizatora na adres poczty elektronicznej: [email protected]


Artykuł 8

Postanowienia końcowe

8.1. W przypadku podejrzeń jakichkolwiek naruszeń w szczególności w zakresie naruszeń praw osób trzecich lub innych naruszeń Regulaminu Konkursu każda osoba ma prawo zgłosić to Organizatorowi (pisemnie lub mailowo). Organizator zastrzega prawo do usuwania opublikowanych zgłoszeń w przypadku prawdopodobieństwa, że mogą naruszać prawa osoby trzeciej.

8.2. Organizator zastrzega, iż o czasie i fakcie przesłania zgłoszeń udziału w Konkursie, o których mowa w Regulaminie, decyduje zarejestrowanie ich przez serwer pocztowy, co oznacza m.in., iż o dacie przesłania zgłoszenia lub wiadomości nie musi
decydować rzeczywista data i godzina ich wysłania przez daną osobę, lecz wyłącznie data i godzina ich otrzymania i zarejestrowania przez system. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia zagubione lub utracone w sieci Internet, treści przesłane w zgłoszeniach, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji.

8.3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

8.4. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Konkursu określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie Konkursu oraz w odpowiednich przepisach prawa. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne są w siedzibie Organizatora.

8.5. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z przebiegiem Konkursu, jeżeli nie zostaną rozstrzygnięte w trybie reklamacyjnym, będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

8.6. Konkurs prowadzony na podstawie Regulaminu nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz. U z 2019 r. poz. 847 z późn. zm.).

8.7. Wszelkie informacje, w tym dane osobowe, podawane przez Uczestnika Konkursu są informacjami podawanymi Organizatorowi.

8.8. W przypadku powzięcia wiadomości przez Organizatora, że zwycięska praca konkursowa narusza prawa autorskie osób trzecich, Uczestnik Konkursu - Zwycięzca zobowiązany jest do zwrotu Organizatorowi wydanej nagrody w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania od Organizatora. Zwrot nagrody w przypadku określonym w zdaniu poprzednim nie zwalnia Uczestnika Konkursu - Zwycięzcy z odpowiedzialności na zasadach ogólnych, przewidzianej w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.

8.9. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla uczestników w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora: www.drogerienatura.pl

Administratorem danych jest Natura Sp. z o.o. (ul. Pojezierskiej nr 90A, 91-341 Łódź) kontakt: [email protected] Dane będziemy przetwarzać w celach marketingowych, w tym do przesyłania newsletterów. Możesz zawsze cofnąć zgodę na komunikację marketingową, a także masz prawo: dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia, a także złożenia skargi dotyczącej przetwarzania danych. Jakie dane zbieramy i w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy przeczytasz w naszej Polityce Prywatności