Ostatnia aktualizacja: 2 czerwca 2020 r.

Drogi użytkowniku

 

Korzystając z naszego portalu powierzasz nam swoje dane. Najważniejsze dla nas jest, żeby były one z nami bezpieczne i żebyś miał pewność, że są z nami bezpieczne. Dlatego korzystamy z bezpiecznych narzędzi i usług świadczonych tylko przez zaufanych Partnerów. Cenimy sobie przejrzyste zasady współpracy, dlatego poniżej przekazujemy wszystkie ważne i pomocne informacje. Prosimy o dokładne zapoznanie się z dokumentem, mamy nadzieję, że pomoże on w zrozumieniu, jakie dane zbieramy i w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy.

 

Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się poniżej. Jeśli nie znajdziesz interesującej Cię odpowiedzi, zawsze możesz zadać pytanie naszemu Inspektorowi Ochrony Danych (dane kontaktowe poniżej).

Kto jest administratorem danych?

Administratorem Twoich danych jest administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Natura Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ulicy Pojezierskiej nr 90A, 91 – 341; wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi pod numerem KRS 0000034905.

Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy dane, które podajesz w związku z korzystaniem z naszego portalu. Są to przede wszystkim dane niezbędne do udostępnienia Ci: konta, możliwości dokonywania zakupów, komentowania treści na stronie, przesyłania do nas wiadomości oraz otrzymywania od nas wiadomości. To są dane, które Nam podajesz. 
Przetwarzamy także dane, które pozostawiasz przy okazji poruszania się po naszym portalu i korzystaniu z jego funkcjonalności. Są to dane pozostawiane w tzw. plikach cookies.

Jakie są cele oraz podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych i przez jaki okres będą przetwarzane?

Cele przetwarzania danych

Podstawy prawne

Okres przetwarzania

Cele przetwarzania danych

wykonanie umowy łączącej nas z naszymi Użytkownikami, takimi umowami są najczęściej regulaminy, które akceptujesz zanim będziemy mogli umożliwić Ci korzystanie z poszczególnych funkcjonalności

Podstawy prawne

art. 6 ust. 1 lit b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą

Okres przetwarzania

do czasu wygaśnięcia danej umowy, a po jej wygaśnięciu tylko jeśli jest to prawem wymagane lub dozwolone

Cele przetwarzania danych

przesyłanie informacji o ofertach oraz marketingowych, dokonywanie pomiarów statystycznych i analiz oraz profilowania.

Podstawy prawne

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z uzasadnionych interesów administratora.

Okres przetwarzania

do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu

Cele przetwarzania danych

realizacja przez administratora ciążących na nim obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z przepisów prawa podatkowego

Podstawy prawne

Art. 6 ust. 1 lit. c) – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

Okres przetwarzania

przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku należnego w związku z zawarciem i realizacją umowy sprzedaży, albo dłużej jeżeli wymagają tego przepisy prawa

Komu powierzamy dane?

W prowadzeniu portalu i niektórych jego funkcjonalności wspierają nas nasi Partnerzy i Dostawcy usług. Są to zewnętrzne podmioty, którym możemy udostępniać dane.

 

Listę Partnerów znajdziesz poniżej.

Nasi Dostawcy usług, to np. dostawcy usług IT, agencje marketingowe i graficzne i inni dostawcy wspierający nas w bieżącym działaniu portalu. Zawieramy z Naszymi Dostawcami umowy na podstawie których Dostawcy mogą przetwarzać powierzone im dane wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami.

Twoje dane mogą być również przekazane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego). 

Partnerzy i Dostawcy usług mogą działać w krajach, które zapewniają inny poziom ochrony, niż występujący w Unii Europejskiej. W przypadku przekazywania danych do odbiorców z państw trzecich tj. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego podejmujemy wszelkie konieczne działania, aby zapewnić, że zostanie zachowany poziom ochrony zgodnie z obowiązującym prawe

Czy musisz podawać dane?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do korzystania z poszczególnych funkcjonalności uniemożliwi nam świadczenie tych usług.

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych:

 

  • prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
  • prawo żądania sprostowania danych
  • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

 

Jeżeli udzieliłeś nam zgody na przetwarzanie swoich danych, masz także:

 

  • niezależnie od uprawnień wskazanych powyżej, przysługuje Tobie również prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
  • prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub z Inspektorem ochrony danych.

Inspektor ochrony danych oraz jego dane kontaktowe

W trosce o bezpieczeństwo Twoich danych oraz w celu umożliwienia kontaktu we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dane Inspektora znajdują się poniżej.

Adres korespondencyjny: Natura Sp. z o.o., Pojezierska 90A, 91 – 341 Łódź

 

E-mail: [email protected]

Nasi partnerzy

Natura Marketing Sp. z o.o.; Pelion S.A.