W celu zachowania wysokiego standardu korzystania z naszego sklepu, zalecamy używanie aktualnych wersji przeglądarek: Chrome, Mozilla Firefox, Opera.

×

REGULAMIN

 

Uczestnictwa w programie lojalnościowym „KLUB NATURA”

 1. Wstęp.

1.1 Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady funkcjonowania Klubu Natura tj. programu lojalnościowego skierowanego do indywidualnych klientów Drogerii Natura („Program”).

1.2 Organizatorem Programu jest Natura spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi przy ulicy Pojezierskiej 90 A, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 000034905, posiadająca numer NIP 527-00-14-428, numer REGON 010416589, kapitał zakładowy 31.573.000 złotych, zwana dalej „Organizatorem”.

1.3 Program skierowany jest do klientów dokonujących zakupu towarów w Drogeriach Natura na terenie Polski („Drogerie”).

1.4 Celem Programu jest przyznawanie Uczestnikom Programu określonych rabatów za zakupy dokonywane w Drogeriach oraz umożliwienie Uczestnikom Programu korzystania z ofert specjalnych.

1.5 Wszelkie niezbędne informacje na temat uczestnictwa w Programie Uczestnicy mogą uzyskać korzystając z Infolinii, dostępnej pod numerem telefonu: : +48 22 454 62 00 w godzinach 9.00-17.00 w dni robocze Koszt połączenia z Infolinią według taryfy operatora.

2. Uczestnictwo w Programie.

2.1 Uczestnikiem Programu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat, posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a jej miejsce zamieszkania znajduję się na terenie Polski.

2.2 Przystąpić do programu można pobierając aplikację mobilną Natura (aplikację można pobrać z App Store lub Google Play) i następnie rejestrację on-line na dowolnym urządzeniu przenośnym (telefon lub tablet) wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do udziału w Programie.

2.3 Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem do Programu i akceptacji jego treści. Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem i akceptacji jego treści zawarte jest w Formularzu oraz w aplikacji mobilnej Natura. Brak akceptacji Regulaminu jest równoznaczny z brakiem zgody na zapisy Regulaminu i skutkuje odmową przystąpienia do Programu.

2.4 Do uczestnictwa w Programie konieczne jest podane następujących danych osobowych: imię i nazwisko, nr telefonu, płeć oraz adres e-mail. Podanie daty urodzenia oraz adresu zamieszkania jest dobrowolne.

2.5 Informacje dotyczące Programu będą przekazywane Uczestnikom na podane: adres korespondencyjny, pocztę e-mail lub numer telefonu.

3. Karta Uczestnika Programu.

3.1 Uczestnik przystępujący do Klubu otrzymuje kartę uczestnika Klubu (dalej „Karta”): 

a)   w przypadku rejestracji na formularzu papierowym w Drogerii Natura – kartę plastikową (karty wydawane do 31.01.2019)

b)  w przypadku rejestracji za pośrednictwem aplikacji mobilnej Natura– kartę wirtualną

3.2 W rozumieniu Regulaminu dniem przystąpienia do programu jest dzień poprawnego wypełnienia i złożenia Formularza w Drogerii albo dzień dokonania rejestracji za pośrednictwem aplikacji mobilnej Natura. Aktywacja Karty następuje w chwili rejestracji w aplikacji mobilnej.

3.3 Uczestnikowi przysługuje prawo do jednej Karty. Karta plastikowa pozostaje własnością Organizatora. Karty nie można zbywać ani przekazywać w inny sposób osobom trzecim.

3.4 Uczestnik, który posiada Kartę Plastikową, wydaną w drogerii może przypisać ją do aplikacji mobilnej. W tym celu należy pobrać aplikacje mobilną Drogerii Natura, a następnie zarejestrować kartę wybierając opcję „Zarejestruj się w Klubie Natura”, a następnie odpowiedzieć „TAK” na pytanie „Czy posiadasz Kartę Klubu Natura?”

3.5 Karta służy Uczestnikowi Programu do potwierdzenia prawa do uzyskania korzyści wynikających z uczestnictwa w Programie. Na Karcie zapisywane są punkty Uczestnika i inne uprawnienia przyznawane Uczestnikowi w związku z uczestnictwem w Programie.

3.6 Karta posiada unikatowy numer i kod kreskowy pozwalający na identyfikację Uczestnika w systemie kasowym. Warunkiem skorzystania z oferty przygotowanej dla Uczestnika jest okazanie Karty podczas dokonywania zakupów w Drogerii. Uczestnik posiadający Kartę Wirtualną powinien przedstawić ją (za pomocą urządzenia mobilnego na którym została zainstalowana aplikacja Natura) do zeskanowania przez pracownika Drogerii.

3.7 Kartę należy okazać podczas dokonywanych zakupów w Drogerii. Niedozwolone jest przekazywanie Karty innym osobom, tym samym czerpanie korzyści związanych z uczestnictwem w Programie przez osoby niezarejestrowane. Korzystanie z Karty w sposób niedozwolony może być przyczyną wykluczenia Uczestnika z Programu.

3.8 Karta nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, a w szczególności nie jest kartą kredytową, debetową ani inną kartą z funkcją płatniczą.

3.9 Uczestnik Programu jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Organizatora o kradzieży lub utracie Karty plastikowej.

3.10 Organizator nie odpowiada za ewentualne szkody powstałe w wyniku zgubienia lub utraty Karty przez Uczestnika.

3.11 Organizator może wykluczyć Uczestnika z Programu lub czasowo zawiesić możliwość korzystania z Karty w przypadku korzystania przez Uczestnika z Programu niezgodnie z Regulaminem.

4. Korzyści z Uczestnictwa w Programie.

4.1 Uczestnictwo w Programie polega na gromadzeniu przez Organizatora informacji związanych z aktywnością konsumencką Uczestników w celu umożliwienia Uczestnikowi korzystania z ofert i promocji dopasowanych do preferencji lub cech Uczestnika. Oferty i promocje są dopasowywane przez Organizatora do potrzeb Uczestnika, jego wieku, płci, miejsca zamieszkania oraz historii i częstotliwości dokonywanych zakupów towarów w Drogeriach. Organizator w celu dopasowania właściwej oferty dla Uczestnika dokonuje analizy dokonywanych zakupów. Dane dotyczące zakupionych produktów mogą zawierać informacje dotyczące zdrowia Uczestnika. 

4.2 Z tytułu uczestnictwa w Programie będą przyznawane Uczestnikom określone korzyści polegające m.in. na umożliwieniu Uczestnikowi zakupu we wskazanym okresie oznaczonych towarów w cenach promocyjnych.

4.3. Organizator zastrzega sobie prawo organizacji konkursów i loterii w Drogeriach Natura, wyłącznie dla Uczestników Programu. 

4.4 Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w przyszłości innych korzyści dla Uczestników, w tym premiowania za dokonane zakupy Uczestników, spełniających określone przez Organizatora kryteria.

5. Przyznawanie Punktów w Programie. 

5.1 Od dnia 19 lutego 2018 roku Organizator wprowadza zmianę w Programie, polegającą na przyznawaniu Uczestnikom Programu Punktów za dokonane zakupy w Drogeriach Natura. 

5.2 Uczestnik gromadzi Punkty poprzez zakup towarów w Drogeriach Natura. Punkty naliczane są automatycznie, pod warunkiem okazania Karty przez Uczestnika podczas dokonywania zakupów. W przypadku nie okazania Karty podczas dokonywania transakcji, Uczestnik nie będzie miał możliwości późniejszego doliczenia Punktów z tej transakcji i Uczestnikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.

5.3 Punkty przyznawane są zgodnie z poniższymi zasadami:

a)     za każde wydane 5 złotych na zakupy w Drogerii Natura lub Sklepie Internetowym WWW.drogerienatura.pl, Uczestnikowi przyznawanych jest 10 Punktów. Przy obliczaniu liczby Punktów, kwota transakcji zaokrąglana jest w dół do wielokrotności 5 zł,

b)    W celu naliczenia punktów za zakupy w Sklepie Internetowy, konieczne jest zalogowanie do Sklepu Internetowego i wpisanie przez Uczestnika nr karty, w panelu „Moje konto / Klub Natura”.

c)     Punkty są przyznawane bez względu na rodzaj środka płatności,

d)    Punkty nie są przyznawane w przypadku zakupu żywności, napojów, usługi foto oraz kart pre paid i kart podarunkowych (wówczas Punkty przyznawane są podczas zakupów z wykorzystaniem tych kart),

e)     Podczas specjalnych akcji promocyjnych Organizator może przyznawać Uczestnikom dodatkowe punkty, tzw. punkty promocyjne. Liczba Punktów będzie różna, w zależności od towaru objętego akcją.

f)     Punkty za jeden zakup (jeden paragon fiskalny) mogą być przyznane tylko jeden raz, tylko na jedną okazaną Kartę. Uczestnik ma prawo do Punktów tylko za zakupy dokonane przez niego osobiście. Niezgodne z Regulaminem jest okazywanie Karty przy zakupach dokonywanych przez innych Klientów Drogerii.

g)    Punkty nie są wymieniane na pieniądze i nie są elektronicznymi pieniędzmi.

5.4 Punkty przyznawane są po dokonaniu transakcji.

5.5 Uczestnik Programu jest uprawniony do wymiany zgromadzonych Punktów na wybraną nagrodę spośród proponowanych przez Organizatora. 

5.6 Katalog dostępnych nagród wraz z liczbą wymaganych za nie Punktów dostępny jest w aplikacji mobilnej Natura oraz na stronie internetowej www.drogerienatura.pl. Informację o dostępnych nagrodach oraz o liczbie zebranych Punktów można uzyskać również za pośrednictwem Infolinii. 

5.7 W chwili wymiany zgromadzonych punktów na wybraną nagrodę, Uczestnik Programu otrzyma w aplikacji mobilnej (moje kupony) indywidualny kod, który uprawnia do odebrania nagrody w dowolnej, stacjonarnej Drogerii Natura. Kody nie są obsługiwane przez sklep internetowy www.drogerienatura.pl

5.8 W chwili wymiany Punktów na kod nagrody saldo punktowe Uczestnika zostanie pomniejszone o wartość punktową nagrody. 

5.9 W celu odebrania nagrody, Uczestnik powinien:

a)  udać się do dowolnie wybranej Drogerii Natura.

b)  pobrać nagrodę z wystawionego asortymentu.

c)  przekazać sprzedawcy wybraną nagrodę oraz otrzymany w aplikacji mobilnej kod do zeskanowania.

5.10 Ze względu na fakt, że nagrody stanowią towary, które są w stałej sprzedaży w Drogeriach, może wystąpić czasowy brak towaru, uniemożliwiający odebranie wybranej nagrody.

5.11 Kod nagrody zachowuje ważność dwa tygodnie od chwili wymiany punktów. Po upływie tego terminu, niemożliwe będzie odebranie nagrody. Informacja o dacie ważności kodu podana jest na karcie nagrody. Kod jest jednorazowy i nie podlega wymianie na gotówkę.

5.12 Niewykorzystane Punkty tracą ważność po upływie 18 miesięcy od dnia ich przyznania Uczestnikowi. Po tym okresie Punkty będą odliczane automatycznie z konta Uczestnika.

5.13 W przypadku uwzględnienia przez Drogerie Natura reklamacji na zakupiony Produkt, Punkty przyznane Uczestnikowi za zakup tego Produktu zostaną cofnięte.

5.14 Użycie Karty przez osobę nieuprawnioną, niezarejestrowaną lub w sposób nieuprawniony jest niezgodne z Regulaminem i uprawnia Organizatora do czasowego zawieszenia Karty, a także wykluczenia Uczestnika z Programu.

6. Utrata statusu Uczestnika Programu.

6.1 Organizator może wykluczyć Uczestnika z Programu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, kiedy Uczestnik nie przestrzega Regulaminu, udostępnia swoją kartę innym osobom, dostarczył nieprawidłowe dane na Formularzu, lub podał się za inną osobę wobec Organizatora. Wykluczenie z Programu następuję poprzez zablokowanie Karty oraz usunięcie zebranych punktów i danych osobowych Uczestnika. Uczestnikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zgodnie z postanowieniami punktu 9 Regulaminu.

6.2 Uczestnik w każdej chwili może zrezygnować z uczestnictwa w Programie. W tym celu należy złożyć Organizatorowi oświadczenia na piśmie (wzór oświadczenia dostępny jest w każdej Drogerii) lub usunąć swoje konto w Programie za pośrednictwem aplikacji mobilnej Natura, wybierając zakładkę „Informacje i pomoc”, a następnie „Regulamin”. Opcja usunięcia konta jest dostępna po przesunięciu tekstu regulaminu (na końcu regulaminu).

6.3 Zakończenie uczestnictwa w programie jest równoznaczne z utratą wszystkich korzyści przysługujących Uczestnikowi Programu. 

6.4 Z chwilą otrzymania przez Organizatora oświadczenia Uczestnika o rezygnacji z jego udziału w Programie, Organizator zaprzestaje przetwarzania danych osobowych tego Uczestnika w celu realizacji uczestnictwa Uczestnika w Programie.

6.5 Zakończenie uczestnictwa w Programie jest równoznaczne z utratą przez Uczestnika uprawnień wynikających z członkostwa w Programie, w tym utratą zgromadzonych Punktów.

7. Zmiana warunków uczestnictwa w Programie.

7.1 Organizator jest uprawniony do wprowadzenia zmian do Regulaminu w każdym momencie trwania Programu. Zmiany mogą być uzasadnione np. potrzebą uproszczenia funkcjonowania Programu, wprowadzeniem dodatkowych benefitów dla Uczestników lub zapobieganiu nadużyciom lub łamaniu zasad funkcjonowania Programu przez Uczestników.

7.2 W przypadku wprowadzenia zmian do Regulaminu, w terminie 7 dni przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu, Organizator udostępni zmieniony Regulamin w Drogeriach, na stronie internetowej www.drogerienatura.pl/klub-natura.

7.3 Po wprowadzeniu nowego Regulaminu, każdy Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Programie. Użycie przez Uczestnika Karty po wprowadzeniu zmian do Regulaminu jest równoważne z akceptacją nowego Regulaminu.

8. Zakończenie funkcjonowania Programu.

8.1 Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Programu. W takim przypadku, Organizator poinformuje Uczestników z 14-sto dniowym wyprzedzeniem poprzez wysłanie komunikatu na adres poczty elektronicznej Uczestnika oraz poprzez umieszczenie informacji za pośrednictwem strony internetowej www.drogerienatura.pl. Organizator wyznaczy Uczestnikom odpowiedni czas, nie krótszy niż 30 dni, na wymianę zebranych Punktów na Nagrody.

9. Ochrona Danych Osobowych.

9.1 W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO" informujemy, że Organizator – tj. Natura sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Pojezierska 90A, 91-341 Łódź, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi pod numerem KRS 0000034905 Łódź (tel: 22 3843600, e-mail: [email protected]), jest Administratorem danych osobowych uczestników programu lojalnościowego Klub Natura („Program”).

9.2. Organizator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: [email protected]

9.3. Organizator przetwarza podane dane osobowe Uczestników Klubu, w tym dane o dokonywanych transakcjach, w celu:

(1)    realizacji uczestnictwa w programie Klub Natura. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zawarta umowa o uczestnictwo w Klubie, zgodnie z Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),

(2)    przechowywania i analizy danych o dokonywanych transakcjach, dla celów przygotowywania dopasowanej oferty dla Uczestnika Klubu. Dane dotyczące zakupionych produktów mogą zawierać informacje dotyczące zdrowia. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych dotyczących zdrowia (art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Wyrażenie zgody na przechowywanie i analizowanie danych dotyczących zakupionych produktów, mogących ujawniać stan zdrowia, jest niezbędne do uczestnictwa w Klubie Natura.

(3)    marketingowym, w tym profilowania – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Organizatora – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz zgoda na zautomatyzowane podejmowanie decyzji dokonywane na podstawie danych osobowych (profilowanie) - (art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 22 ust. 2 lit c RODO). Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników w formie zautomatyzowanego przetwarzania polegającego na analizie lub prognozie osobistych preferencji zakupowych i zainteresowań Uczestnika, w celu przedstawienia Uczestnikowi indywidualnie dopasowanej oferty dotyczącej produktów i usług Organizatora. Wyrażenie zgody na profilowanie można cofnąć w każdym czasie.

(4)    wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną - wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez uczestnika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

9.4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu uczestnictwa w Klubie.

9.5 Dane osobowe przetwarzane będą przez okres uczestnictwa w Klubie, a po rezygnacji lub w przypadku zamknięcia Klubu, dane zostaną usunięte. Dane osobowe przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia (przy czym cofnięcie zgody niezbędnej do uczestnictwa w Klubie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Klubie).

9.6 Odbiorcami danych osobowych będą podmioty świadczące usługi związane z wysyłką SMS oraz wiadomości e-mail do Uczestników Klubu oraz podmiot świadczący usługę wprowadzania danych osobowych do systemów informatycznych – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

9.7 Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.

9.8 Każdej osobie przysługuje prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, w tym celu należy: zgłosić cofnięcie udzielonej zgody dzwoniąc na infolinię pod numerem 42 612 09 90, czynnej pon-pt. w godz. 9-17, zrezygnować z otrzymywania newsletteru klikając w odpowiedni link w każdym Newsletterze.

Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.

9.9. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Organizatora z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Reklamacje.

10.1 Reklamacje związane z funkcjonowaniem Programu można zgłaszać za pośrednictwem Infolinii lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected] Zaleca się podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora.

10.2 Organizator ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Odpowiedź Organizatora w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Uczestnika adres lub w inny wskazany przez Użytkownika sposób.

10.3 Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami       stron        internetowych       Urzędu        Ochrony       Konkurencji        i        Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

10.4 Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

11. Postanowienia końcowe.

11.1 Uczestnictwo w Programie jest bezpłatne.

11.2 Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, przy czym Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z uczestnictwa w Programie, zgodnie z punktem 6.2 Regulaminu.

11.3 Do wszystkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy prawa polskiego.

11.4 Informacje dotyczące Programu Uczestnik może uzyskać za pośrednictwem Infolinii, formularza kontaktu dostępnego na stronie internetowej www.drogerienatura.pl/Klub-natura oraz w każdej Drogerii Natura.

Administratorem danych jest Natura Sp. z o.o. (ul. Pojezierskiej nr 90A, 91-341 Łódź) kontakt: [email protected] Dane będziemy przetwarzać w celach marketingowych, w tym do przesyłania newsletterów. Możesz zawsze cofnąć zgodę na komunikację marketingową, a także masz prawo: dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia, a także złożenia skargi dotyczącej przetwarzania danych. Jakie dane zbieramy i w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy przeczytasz w naszej Polityce Prywatności