Regulamin Akcji Promocyjnej

Outlet10

 

Organizatorem akcji promocyjnych (dalej: „Promocje)” jest Natura Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (91-341) przy ul. Pojezierska 90A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000034905; NIP: 5270014428, REGON 010416589 (dalej „Organizator”).

 

Warunki Promocji

§1

 

Niniejszy Regulamin stanowi podstawę organizacji Promocji oraz określa prawa i obowiązki jego Uczestników i jest jedynym obowiązującym dokumentem określającym zasady Promocji, a wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny.

§2

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków promocji oraz treści niniejszego Regulaminu, podczas obowiązywania Promocji.

§3

 

Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Uczestnika z treścią niniejszego Regulaminu, a Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Promocjach.

§4

 

Promocja trwa od dnia 28.12.2022 do dnia 30.12.2022 g. 23:59.

§5

 

Promocja jest dostępna sklepie online pod adresem www.drogerienatura.pl.

§6

Promocja Outlet10 dotyczy wszystkich produktów przecenionych i nieprzecenionych znajdujących się w kategorii https://www.drogerienatura.pl/gazetka-grudzien/outlet-grudzien.html

Promocja naliczana jest w koszyku po wprowadzeniu kodu rabatowego:

OUTLET10

Rabat nie obejmuje kosztów przesyłki, jeśli nie spełnione są warunki otrzymania darmowej przesyłki.

Promocja łączy się z innymi promocjami.

§7

Uczestnictwo w Promocji jest nieodpłatne i dobrowolne.

§8

Uczestnikami Promocji mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające warunki określone w Regulaminie.

§9 

Uczestnictwa w Promocji, jak i praw i obowiązków z nim związanych Uczestnik nie może przenieść na osoby trzecie.

§10

Ewentualne reklamacje, dotyczące spraw związanych z Promocją, należy składać na piśmie lub drogą elektroniczną wraz z uzasadnieniem do drogerii sieci Natura, w której dokonano zakupu danych produktów.

§11

Reklamacje dotyczące spraw związanych z Promocją można składać w trakcie trwania Promocji, jak również po jej zakończeniu, ale nie później niż w terminie do 14 (czternastu) dni od daty zakończenia Promocji.

§12

Uprawnienia z tytułu gwarancji lub rękojmi towaru zakupionego w Promocji rozpatrywane będą na podstawie wartości widniejących na dowodzie zakupu.

§13

Przedmioty nabyte w ramach niniejszej Promocji podlegają wymianie i zwrotowi zgodnie z regulaminem drogerii Natura.

§14 

Reklamacje będzie rozpatrywać Organizator w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich doręczenia drogą tradycyjną lub elektroniczną. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana do Uczestnika na adres korespondencyjny lub e-mail wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

 

§15

Wszelkie zapytania związane z Promocjami powinny być kierowane pisemnie na adres siedziby Organizatora.

§16 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Promocji, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

§17 

Wszelkie ewentualne spory mogące wynikać z niniejszej Promocji i niedające się rozstrzygnąć ugodowo, rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

§18 

Regulamin Promocji, przez czas trwania Promocji, będzie dostępny w siedzibie Organizatora oraz we wszystkich drogeriach stacjonarnych Natura objętych Promocją.