Wyjątkowe zapachy nawet 80% taniej  •  Sprawdź ››

Regulamin Sklepu Internetowego “DROGERIE NATURA”

Regulamin reguluje prawa i obowiązki związane z korzystaniem ze sklepu internetowego dostępnego pod domeną https://www.drogerienatura.pl/.

1. DEFINICJE

Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:

 1. BOK – Biuro Obsługi Klienta, za pośrednictwem którego Klient może uzyskać informacje w szczególności na temat Produktów, Usług Elektronicznych, Sklepu Internetowego, Regulaminu oraz aktualnych Promocji;
 2. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania przez Klienta dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas Rejestracji. Klient jest zobowiązany do zachowania Hasła w ścisłej poufności oraz do nieujawniana go jakimkolwiek osobom trzecim. Hasło może być zmienione w ustawieniach Konta. Sprzedawca może udostępnić Klientowi możliwość tzw. odzyskania zapomnianego Hasła w sposób określony w ramach Sklepu Internetowego;
 3. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych a w wypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży lub Umowę o Świadczenie Usług Elektronicznych;
 4. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
 5. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dla której zawarcie Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 6. Przedsiębiorca na prawach Konsumenta – Klient będący osobą fizyczną, dla której zawarcie Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych związane jest bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tych umów wynika, że nie posiadają one dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 7. Konto Klienta/Konto – przestrzeń udostępniana Klientowi w ramach Sklepu Internetowego na podstawie Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych, pozwalająca na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności Sklepu Internetowego. Klient uzyskuje dostęp do Konta Klienta za pomocą Loginu i Hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu Rejestracji na stronie Sklepu Internetowego;
 8. Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego, umożliwiająca Klientowi ustalanie i modyfikację danych w składanym Zamówieniu, wpisanie kodów rabatowych umożliwiających obniżenie Ceny Produktu na zasadach określonych odrębnymi umowami lub regulaminami, wyświetlenie łącznej wartości Zamówienia (tj. sumy Ceny Produktów i kosztów dostawy Produktów), wyświetlenie przewidywanego terminu dostawy Produktów, zapamiętanie Produktów dodanych do Koszyka również po zakończeniu sesji przeglądarki przez okres nie dłuższy niż 21 dni od dnia dodania Produktów do Koszyka;
 9. Login – adres e-mail Klienta podany podczas tworzenia przez Klienta Konta w Sklepie Internetowym. Każdorazowe utworzenie lub zmiana Loginu wymaga potwierdzenia adresu e-mail Klienta, poprzez kliknięcie przez Klienta w link aktywacyjny wysyłany przez Sprzedawcę na podany przez Klienta adres e-mail;
 10. Newsletter – usługa Sprzedawcy polegająca na wysyłaniu Klientom, za ich wyraźną zgodą, bezpłatnych, cyklicznych informacji na temat Sklepu na podany przez Klienta w czasie Rejestracji adres poczty elektronicznej;
 11. Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży za zapłatą ceny;
 12. Promocje – szczególne warunki sprzedaży, uregulowane na zasadach wyrażonych w odrębnych regulaminach, dotyczące specjalnej oferty Sklepu Internetowego obowiązującej w określonym czasie, z których Klient może skorzystać na zasadach tam określonych. W przypadku rozbieżności postanowień właściwego regulaminu Promocji z postanowieniami Regulaminu, pierwszeństwo mają postanowienia właściwego regulaminu Promocji;
 13. Rejestracja – jednorazowa czynność polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonywana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnianego przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu Internetowego;
 14. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego. W zakresie Usług Elektronicznych świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 15. Sklep Internetowy – elektroniczna platforma sprzedaży Produktów oraz świadczenia Usług Elektronicznych, prowadzona przez Sprzedawcę, stanowiąca zespół połączonych ze sobą stron internetowych, dostępna za pośrednictwem adresu URL http://www.drogerienatura.pl;
 16. Sprzedawca/Usługodawca - Natura Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Pojezierska 90A, 91-341 Łódź, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru pod nr KRS 0000034905, NIP: 527–00–14–428, REGON: 010416589, kapitał zakładowy w wysokości 49 798 000zł, kontakt: [email protected];
 17. Treść/Treści – wszelkie elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (np. informacje o Produktach, zdjęcia Produktów, filmy promocyjne, opisy, komentarze) w tym utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. oraz wizerunki osób fizycznych, zamieszczane przez Sprzedawcę, lub Klienta w Sklepie Internetowym;
 18. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
 19. Umowa o Świadczenie Usług Elektronicznych – umowa o świadczenie Usług Elektronicznych zawierana pomiędzy Klientem a Usługodawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
 20. Usługi Elektroniczne – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Klientów, w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
 21. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
 22. Wymagania Techniczne – minimalne wymagania techniczne, których spełnienie przez Klienta jest niezbędne do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym zawarcia Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych;
 23. Zamówienie – formularz udostępniony w ramach Sklepu Internetowego, określający Produkty jakie zamierza kupić Klient oraz dane Klienta konieczne dla zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży. Zamówienie przesłane Sprzedawcy stanowi oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość, za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Przyjęcie Zamówienia przez Sprzedawcę oznacza zawarcie Umowy Sprzedaży.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Do korzystania ze Sklepu Internetowego niezbędne jest spełnienie przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych Wymagań Technicznych: tj.: posiadanie komputera lub innego urządzenia końcowego podłączonego do sieci Internet, wyposażonego w jedną z następujących przeglądarek internetowych (we wskazanych lub nowszych wersjach): Microsoft Internet Explorer 8.0, Firefox 7.0, Google Chrome 20.0, Safari 5.0, Opera 11.64, obsługującą Java Script oraz umożliwiającą zapisywanie plików cookies, posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e – mail).
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz akceptacja jego postanowień.
 3. Sprzedawca informuje, że korzystanie przez Klienta ze Sklepu Internetowego za pośrednictwem przeglądarki internetowej, w tym składanie Zamówienia, a także nawiązywanie połączenia telefonicznego z BOK, może być związane z koniecznością poniesienia przez Klienta kosztów połączenia z siecią Internet (opłata za przesyłanie danych) lub kosztów połączenia telefonicznego. Powyższe opłaty nie są pobierane przez Sprzedawcę, ale przez dostawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, z którego usług korzysta Klient. Dostawca, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie jest podwykonawcą Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku zakłóceń, w tym przerw w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego, zaistniałych z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności siły wyższej, niedozwolonego działania osób trzecich lub niekompatybilności Sklepu Internetowego z urządzeniem końcowym i systemem informatycznym Klienta.
 5. Sprzedawca przewiduje następujące sposoby kontaktowania się z Klientem w sprawach związanych z obsługą Zamówienia / realizacją Umowy Sprzedaży oraz Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych:
    - kontakt telefoniczny na podany w Rejestracji numer telefonu Klienta,
    - kontakt za pomocą poczty elektronicznej na adres email wskazany w Rejestracji konta przez Klienta.
 6. Rejestrując Konto w Sklepie Internetowym, Klient przystępuje do programu lojalnościowego „Klub Natura” na zasadach określonych w załączniku nr 2. Klub Natura stanowi dodatkową funkcjonalność Sklepu Internetowego. W zakresie nieobjętym załącznikiem nr 2 zastosowanie znajdują postanowienia niniejszego Regulaminu.

3. USŁUGI ELEKTRONICZNE ŚWIADCZONE ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi Elektroniczne:
  1. Konto Klienta, w ramach którego gromadzone są informacje o Zamówieniach Klienta;
  2. interaktywny formularz umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia;
  3. umożliwienie Klientom przeglądania i odczytywania Treści udostępnianych przez Usługodawcębezpłatnie za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
  4. Newsletter.
 2. Klient, który utworzył Konto, może korzystać z następujących funkcjonalności Konta:
  1. podtrzymywanie sesji Klienta po zalogowaniu się przez niego do Konta Klienta (za pomocą przeglądarki);
  2. przechowywanie i udostępnianie Klientowi za pośrednictwem Konta Klienta historii zawartych Umów Sprzedaży;
  3. dostęp do Promocji kierowanych wyłącznie do określonych grup Klientów posiadających Konto Klienta.
 3. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług Elektronicznych, o których mowa w ust. 1 powyżej, w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Świadczenie przez Usługodawcę Usług Elektronicznych jest bezpłatne.
 5. Warunki zawierania Umów o Świadczenie Usług Elektronicznych są następujące:
  1. Umowa o Świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji i obowiązuje przez czas nieoznaczony;
  2. Umowa o Świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej usługi i obowiązuje przez czas oznaczony, tj. do momentu złożenia Zamówienia przez Klienta;
  3. Umowa o Świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu Klientom przeglądania i odczytywania Treści udostępnianych przez Sprzedawcę bezpłatnie za pośrednictwem Sklepu Internetowego zostaje zawarta w momencie dokonania jakiejkolwiek czynności przez Klienta w Sklepie Internetowym mającej na celu przeglądanie lub odczytanie Treści (np. kliknięcie w celu odczytania Treści zamieszczonej w Sklepie Internetowym) i obowiązuje przez czas oznaczony, tj. na czas przeglądania i odczytywania Treści przez Klienta.
 6. Umowa o Świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu Klientom otrzymywania Newslettera zostaje zawarta z chwilą zapisania się Klienta do Newslettera poprzez formularz na stronie Sklepu Internetowego i obowiązuje przez czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili rozwiązać umowę o świadczenie usługi Newslettera poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdym Newsletterze przesłanym do Klienta lub poprzez kontakt z Usługodawcą.
 7. Klient zobowiązany jest do:
  1. niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych Usługodawcy w związku z zawarciem Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych, w szczególności w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania;
  2. korzystania z Usług Elektronicznych w sposób niezakłócający funkcjonowania Sklepu Internetowego;
  3. korzystania z Usług Elektronicznych w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;
  4. korzystania z Usług Elektronicznych w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy;
  5. niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu Internetowego jakichkolwiek Treści zabronionych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Treści naruszających prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste;
  6. niepodejmowania działań takich jak:
    - rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej w rozumieniu art. 10 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub umieszczanie jakichkolwiek Treści naruszających przepisy powszechnie obowiązującego prawa (zakaz umieszczania treści bezprawnych);
    - podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów;
   - modyfikowania w sposób nieuprawniony Treści dostarczanych przez Sprzedawcę, w szczególności podanych w ramach Sklepu Internetowego cen lub opisów Produktów;
   - nadużywanie praw przyznanych Klientowi przez Sprzedawcę lub przepisy prawa, w sposób sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem danego prawa lub z zasadami współżycia społecznego.
 1. Klient zobowiązany jest do korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego.
 2. Klient zobowiązuje się do niepodejmowania działań polegających na umieszczeniu w ramach Sklepu Internetowego Treści naruszających przepisy prawa, w szczególności treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich lub ich dobra osobiste (zakaz umieszczania treści bezprawnych.

4. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zamówienia Produktów można składać przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
 2. Klient może złożyć Zamówienie o dowolnej wartości, bez minimalnej kwoty zakupów.
 3. Sprzedawca udostępnia Klientowi możliwość złożenia Zamówienia Produktu po dokonaniu Rejestracji albo przez podanie niezbędnych danych osobowych Klienta umożliwiających realizację Zamówienia Produktu bez Rejestracji, tj. imię i nazwisko, adres (ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), numer telefonu, adres e-mail.
 4. W celu złożenia Zamówienia Produktu Klient zobowiązany jest:
  1. wejść na stronę internetową Sklepu Internetowego;
  2. zalogować się na Konto Klienta, po uprzednim dokonaniu Rejestracji, lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia Produktu bez Rejestracji („Kupuję bez rejestracji”);
  3. dokonać wyboru Produktu poprzez kliknięcie „Dodaj do Koszyka” lub „Kup”;
  4. wypełnić interaktywny formularz Zamówienia zgodnie ze wskazówkami wskazanymi na stronie internetowej Sklepu Internetowego;
  5. potwierdzić złożenie Zamówienia Produktu poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”;
  6. Sprzedawca w odpowiedzi na Zamówienie Klienta wysyła do niego wiadomość elektroniczną na podany w tym celu przez Klienta adres e-mail, z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia („Przyjęto zamówienie”). Wraz z wysłaniem przez Sprzedawcę tej informacji, Umowa Sprzedaży uważana jest za zawartą
 5. W przypadku wyboru płatności za zamówiony Produkt za pobraniem (tj. zapłaty przy odbiorze Produktu):
  1. Klient może w ramach jednego Zamówienia zamówić maksymalnie 20 sztuk Produktu/Produktów łącznie
  2. łączna wartość jednego Zamówienia lub kilku Zamówień (Cena Produktu powiększona o koszt dostawy Produktu) złożonych w okresie 31 dni kalendarzowych wynosi maksymalnie 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych).
 6. Klient zobowiązany jest do podania kompletnych i prawdziwych danych w formularzu Zamówienia Produktu.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych zawartych w treści Zamówienia Produktu.

5. CENY

 1. Cena Produktu wskazana na stronie internetowej Sklepu Internetowego jest wiążąca z chwilą złożenia Zamówienia przez Klienta. Cena ta nie ulegnie zmianie, niezależnie od zmian cen Produktów, które mogą nastąpić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu Zamówienia przez Klienta.
 2. Ceny w Sklepie Internetowym określone są w PLN (polskich złotych) i zawierają wszelkie należne cła i podatki, jednakże nie zostały powiększone o koszt dostawy, chyba że warunki Promocji stosowanej przez Sklep Internetowy stanowią inaczej.
 3. Cena Produktu nie zawiera kosztów dostawy Produktu. Wysokość kosztów dostawy Produktu jest dostępna na stronie Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia przez Klienta, w tym bezpośrednio przed jak i w chwili potwierdzenia złożenia Zamówienia przez Klienta. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje cenę Produktu oraz koszty dostawy Produktu. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do określenia w każdym czasie minimalnej wartości Zamówienia, dla którego dostawa Produktu jest darmowa. Powyższe uprawnienie nie dotyczy Zamówień złożonych przed datą wejścia w życie wyżej wskazanych zmian.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów dostępnych w ofercie Sklepu Internetowego, wprowadzania nowych Produktów do oferty Sklepu Internetowego, wycofania poszczególnych Produktów z oferty Sklepu Internetowego oraz przeprowadzania i odwoływania Promocji. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu powyżej, nie dotyczy Zamówień Produktów złożonych przed datą wejścia w życie wyżej wskazanych zmian.
 5. Promocje obowiązujące w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu (np. Klient ma możliwość wykorzystania tylko jednego wybranego przez siebie kodu rabatowego), Promocje nie dotyczą kosztów dostawy, zakupu kart upominkowych czy też usług wirtualnych chyba, że regulamin danej Promocji stanowi inaczej. Szczegółowe zasady Promocji określa każdorazowo regulamin danej Promocji.

6. PŁATNOŚCI

 1. Klient ma możliwość dokonania płatności w każdy sposób udostępniony przez Sklep Internetowy w trakcie składania przez niego Zamówienia. Sprzedawca każdorazowo udostępnia informacje o oferowanych sposobach płatności w zakładce https://www.drogerienatura.pl/platnosci.
 2. Klient może wybrać formę płatności spośród form płatności wskazanych w formularzu Zamówienia. Termin płatności za zamówione Produkty w przypadku wyboru przez Klienta formy płatności „z góry” wynosi 7 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

7. DOSTAWA PRODUKTÓW

 1. Sprzedawca dostarczy Klientowi zamówione Produkty zgodnie z wyborem Klienta:
  1. poprzez odbiór osobisty w drogeriach stacjonarnych Sprzedawcy (Drogerie Natura – lista drogerii realizujących odbiór Zamówień znajduje się przy wyborze dostawy w Sklepie Internetowym);
  2. za pośrednictwem kuriera;
  3. za pośrednictwem Paczkomatu Inpost.
 2. Dostępne sposoby dostawy mogą zależeć od wybranego przez Klienta sposobu płatności lub rodzaju Produktu. Dostępne sposoby dostawy mogą ulegać zmianie w przypadku składania kilku Zamówień jednocześnie, w szczególności z uwagi na Produkty nimi objęte.
 3. Dostawa Produktów odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkty bez wad.
 5. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia zakupionych Produktów przechodzi na Klienta dopiero z chwilą ich wydania Klientowi, wg mającego zastosowanie sposobu dostawy, tj. przez przewoźnika zaangażowanego przez Sprzedawcę albo w ramach odbioru przez Klienta w paczkomacie albo w ramach odbioru własnego, w wybranym przez Klienta oraz wskazanym przy składaniu Zamówienia sklepie stacjonarnym Sprzedawcy. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Klienta za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu Produktu, a także za utratę lub zniszczenie Produktu lub paczki z Produktem mające miejsce do chwili wydania Produktów Klientowi, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. 
 6. Klient ponosi koszty dostawy Produktu w wysokości określonej w Sklepie Internetowym. Sprzedawca udostępnia Klientowi informację o wysokości kosztów dostawy Produktu w trakcie składania Zamówienia Produktu.
 7. Koszt dostawy Produktu zostanie doliczony do ceny Produktu w trakcie składania Zamówienia Produktu przez Klienta.
 8. Na łączny czas oczekiwania na otrzymanie przez Klienta danego Produktu (czas dostawy) składa się czas realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę oraz czas dostarczenia Produktu przez przewoźnika. Czas realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę, liczony jest od momentu potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji do momentu nadania przez Sprzedawcę przesyłki zawierającej Produkty i wynosi 1 – 4 dni roboczych (dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy). Do powyższego czasu należy doliczyć czas dostawy Produktu przez danego przewoźnika, który uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy dostawy i jest każdorazowo prezentowany na podstronie danego Produktu oraz w zakładce https://www.drogerienatura.pl/koszty-i-czas-dostawy.
 9. Klient zobowiązany jest do odbioru zamówionych Produktów.
 10. W przypadku wyboru przez Klienta opcji dostarczenia Produktów do wybranego sklepu stacjonarnego Sprzedawcy, Umowa Sprzedaży Produktów jest zawierana pod warunkiem rozwiązującym niedokonania odbioru Produktów w wyznaczonym terminie (14 dni). Nieodebranie przez Klienta Produktów w wyznaczonym terminie powoduje ziszczenie się warunku rozwiązującego – Umowa Sprzedaży ulega rozwiązaniu, a Sprzedawca zwraca niezwłocznie Klientowi uiszczone płatności w taki sposób, w jaki Sprzedawca uzyskał zapłatę od Klienta.
 11. W przypadku wyboru przez Klienta jako sposobu dostawy przesyłki kurierskiej, kurier podejmie dwie próby doręczenia Zamówienia na adres wskazany przy składaniu zamówienia jako adres dostawy. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Produktu/ów na adres Sklep Internetowy Natura Sp. z o.o. z powodu braku możliwości doręczenia Zamówienia z przyczyn leżących po stronie Klienta, Umowa Sprzedaży Umowa Sprzedaży Produktów jest zawierana pod warunkiem rozwiązującym niedokonania odbioru Produktów w wyznaczonym terminie. Nieodebranie przez Klienta Produktów w wyznaczonym terminie powoduje ziszczenie się warunku rozwiązującego – Umowa Sprzedaży ulega rozwiązaniu, a Sprzedawca zwraca niezwłocznie Klientowi uiszczone płatności w taki sposób, w jaki Sprzedawca uzyskał zapłatę od Klienta.
 12. Na żądanie Sprzedawcy lub działającego w jego imieniu kuriera, Klient jest zobowiązany potwierdzić odbiór zamówionych Produktów.
 13. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru Zamówienia w paczkomacie, przesyłka zawierająca zamówione Produkty zostanie dostarczona do wybranego przez Klienta paczkomatu. Klient jest zobowiązany do odbioru przesyłki zawierającej zamówione Produkty w terminie 48 godzin od chwili otrzymania informacji o tym, że przesyłka zawierająca zamówione Produkty jest gotowa do odbioru. W przypadku nieodebrania przesyłki zawierającej zamówione Produkty w ciągu 36 godzin od otrzymania powyżej informacji, Klient otrzymuje kolejną informację w formie wiadomości tekstowej sms lub e-mail, przypominającą o możliwości odbioru przesyłki w ciągu pozostałych 12 godzin wraz z instrukcją sposobu odbioru przesyłki. Brak odbioru przesyłki zgodnie z przesłaną instrukcją z przyczyn leżących po stronie Klienta, skutkujący zwrotem przesyłki do Sprzedawcy powoduje, że umowajest zawierana pod warunkiem rozwiązującym niedokonania odbioru Produktów w wyznaczonym terminie. Nieodebranie przez Klienta Produktów w wyznaczonym terminie powoduje ziszczenie się warunku rozwiązującego – Umowa Sprzedaży ulega rozwiązaniu, a Sprzedawca zwraca niezwłocznie Klientowi uiszczone płatności w taki sposób, w jaki Sprzedawca uzyskał zapłatę od Klienta.

8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Poniższe postanowienia Regulaminu odnoszące się do prawa Konsumenta do odstąpienia od Umowy Sprzedaży znajdują zastosowanie również do Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta. Tym samym wskazanie Konsumenta w niniejszej części Regulaminu, należy odczytywać jako odnoszące się do Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta.
 2. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży Produktu zawieranej w ramach Sklepu Internetowego przez okres 14 dni, bez podawania jakichkolwiek powodów oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów niż przewidziane przez przepisy prawa.
 3. Bieg 14 – dniowego terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w przypadku Umowy Sprzedaży Produktów – od objęcia Produktów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Jeżeli Umowa Sprzedaży obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy (Produktu), partii lub części.
 4. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży przed jego upływem na adres siedziby Sprzedawcy, tj.:Sklep Internetowy Natura Sp. z o.o., Lesznowska 20b, 05-870 Błonie, lub na adres email [email protected]
 5. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Umowa Sprzedaży uważana jest za niezawartą.
 6. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone z wykorzystaniem wzoru formularza o odstąpieniu od umowy (zgodnym z ustawowym wzorem formularza, o którym mowa w art. 30 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta), stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu. Według swojego wyboru, w zakresie odstąpienia od Umowy Sprzedaży Produktów, Konsument może alternatywnie skorzystać z oferowanego przez Sprzedawcę druku (formularza) dołączanego do przesyłki zawierającej Produkty, jednak nie jest to obowiązkowe. Nie ogranicza to uprawnienia Konsumenta do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy.
 7. Konsument zobowiązany jest do zwrotu Produktu niezwłocznie, nie później w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, na adres Sklep Internetowy Natura Sp. z o.o. Lesznowska 20b, 05-870 Błonie.
 8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu np. opakowanie przesyłki.
 9. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest obowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z Produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 11. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktów. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 12. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 13. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

9. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientom Produktów bez wad (fizycznych i prawnych).
 2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczną Produktu zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania Produktu Klientowi.
 4. Jeżeli Produkt ma wadę, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może:
  - złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna;
  - żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.
 5. Jeżeli Klientem jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawca usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawca. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 6. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku zakupu Produktu przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
 7. Uprawnienia z tytułu rękojmi Sprzedawcy za wady Produktu należy składać na piśmie na adres siedziby Sprzedawcy, tj. Sklep Internetowy Natura Sp. z o.o. Lesznowska 20b, 05-870 Błonie albo za pośrednictwem adresu e-mail [email protected]
 8. Informacja do Sprzedawcy prosimy aby zawierała informacje o przyczynach reklamacji, żądanie Klienta oraz informacje pozwalające zidentyfikować Klienta i Produkt, tj. numer Zamówienia, datę zakupu Produktu, imię i nazwisko Klienta, dane adresowe Klienta, adres poczty elektronicznej Klienta.
 9. Klient wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi Sprzedawcy za wady Produktu jest zobowiązany dostarczyć Sprzedawcy Produkt na adres: Sklep Internetowy Natura Sp. z o.o. Lesznowska 20b, 05-870 Błonie.
 10. Koszt dostawy Produktu do Sprzedawcy ponosi Sprzedawca.
 11. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny wskazany przez Klienta sposób.
 12. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Produktu wobec Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem jest ograniczona do wysokości zapłaconej ceny Produktu oraz kosztów dostawy Produktu.
 13. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych Klient może zgłaszać pisemnie na adres Usługodawcy: Sklep Internetowy Natura Sp. z o.o. Lesznowska 20b, 05-870 Błonie albo za pośrednictwem adresu e-mail [email protected]

10. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 1. Spór wynikający z umowy zawartej pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą może zostać zakończony polubownie w drodze postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Udział Sprzedawcy w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest dobrowolny, a przekazywane poniżej informacje nie stanowią zobowiązania Sprzedawcy do wzięcia udziału w takim postępowaniu. W przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany, Sprzedawca każdorazowo przekaże Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu albo o odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Jeżeli Sprzedawca nie złożył żadnego oświadczenia, uznaje się, że wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 2. Na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, pod rozstrzygnięcie stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej może być poddany na wniosek Konsumenta spór o prawa majątkowe wynikły z umowy zawartej pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą.
 3. Na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, jeżeli przemawia za tym charakter sprawy, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej podejmuje działania mające na celu pozasądowe rozwiązanie sporu cywilnoprawnego pomiędzy Konsumentem a przedsiębiorcą poprzez umożliwienie zbliżenie stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu. Postępowanie wszczyna się na wniosek Konsumenta, złożony do wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę.
 4. Konsument może również zwrócić się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów, do którego zadań należy w szczególności zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów oraz występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów.
 5. Zasady i procedury dostępu do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określane są odrębnie w przepisach prawa (w tym w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich) lub w regulacjach stosowanych przez podmioty uprawnione w ramach rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności, w obowiązujących w tych podmiotach regulaminach. Konsument może również uzyskać informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowych, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (w szczególności: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php).
 6. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Konsument może skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR.

11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Klienta, zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego, jest Sprzedawca.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się w polityce prywatności, dostępnej na stronie internetowej Sklepu Internetowego pod adresem www.drogerienatura.pl/polityka-prywatnosci.

12. OBSŁUGA KLIENTA

 1. Sprzedawca prowadzi Biuro Obsługi Klienta, czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy w godzinach od 09.00 – 17.00 pod numerem telefonu +48 22 454 62 00.
 2. Koszt połączenia z Biurem Obsługi Klienta jest zgodny z taryfą dostawcy usług telekomunikacyjnych Klienta.
 3. W celach dowodowych, a także w związku ze składaniem przez Klienta różnych oświadczeń woli lub wiedzy wobec Sprzedawcy za pośrednictwem BOK, wszelkie rozmowy telefoniczne z Klientem są nagrywane przez Sprzedawcę, o czym Klient jest uprzednio informowany. Korzystanie z usług BOK jest uwarunkowane wyrażeniem przez Klienta uprzedniej zgody na nagrywanie rozmowy.
 4. Usługodawca nie jest dostawcą usługi Internetu ani dostawcą innych publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 243). Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwe jest złożenie Zamówienia, korzystanie z Usług Elektronicznych Sprzedawcy, lub nawiązanie połączenia z BOK

13. LICENCJA

 1. Wyłączne prawa do Treści udostępnianych lub umieszczanych w Sklepie Internetowym przez Sprzedawcę w szczególności prawa autorskie, prawa ochronne do znaku towarowego Sklepu Internetowego w tym wchodzące w jego skład elementy słowne i graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub jego licencjodawcom. Klient jest uprawniony do korzystania z ww. Treści nieodpłatnie, a także do korzystania z Treści zamieszczanych zgodnie z przepisami prawa i już rozpowszechnionych przez innych Klientów w Sklepie Internetowym, jednak wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania ze Sklepu Internetowego. Niedopuszczalne jest kopiowanie, zwielokrotnianie lub rozpowszechnianie Treści w celu dalszej publikacji. Korzystanie przez Klienta z Treści w innym zakresie niż określony powyżej wymaga uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Sprzedawcy pod rygorem nieważności.
 2. Klient, z chwilą umieszczenia na stronie internetowej Sklepu Internetowego jakichkolwiek Treści, w szczególności grafik, komentarzy, opinii lub wypowiedzi na Koncie Klienta lub w innym miejscu Sklepu Internetowego, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r udziela Sprzedawcy:
  1. niewyłączną, nieograniczoną terytorialnie oraz czasowo, licencję uprawniającą Sprzedawcę do korzystania z tych Treści w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych, bez konieczności składania jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń, w zakresie następujących pól eksploatacji:
   - wprowadzanie Treści lub ich fragmentów do pamięci komputera lub zapisywanie na innym nośniku;
   - publiczne wykonanie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie Treści lub ich fragmentów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
  2. niewyłączne prawo do udzielania podmiotom trzecim sublicencji uprawniającej podmioty trzecie do korzystania z Treści zamieszczonych przez Klienta w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych.
 3. Klientowi z tytułu udzielenia Sprzedawcy wyżej wskazanej licencji oraz prawa do udzielenia sublicencji nie przysługuje wynagrodzenie.

14. ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Klient może rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług Elektronicznych, w każdym czasie, ze skutkiem natychmiastowym. Klient może złożyć Sprzedawcy oświadczenie o rozwiązaniu Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych:
  1. pisemnie na adres: Sklep internetowy Natura Sp. z o.o., ul. Lesznowska 20, 05-870 Błonie.; lub
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: [email protected]
 2. Sprzedawca może rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług Elektronicznych w każdym czasie, z zachowaniem 1 - miesięcznego okresu wypowiedzenia z ważnych powodówrozumianych wyłącznie jako (katalog zamknięty) istotne naruszenie przez Klienta postanowień Regulaminu lub trwałe zaprzestanie świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę umotywowane obiektywnymi względami. W takim przypadku Sprzedawca złoży oświadczenie o rozwiązaniu Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych na adres e-mail wskazany przez Klienta podczas utworzenia Konta Klienta albo składania Zamówienia.
 3. W przypadku, gdy Klient rażąco lub uporczywie narusza niniejszy Regulamin, tj.:
  1. podaje dane wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich; lub
  2. dopuszcza się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów, w szczególności poprzez wprowadzone przez niego Treści; lub
  3. narusza zasady współżycia społecznego np. poprzez kilkakrotne dokonywanie Zamówień i ich kilkakrotne nieodbieranie, uzasadniające przypuszczenie, że Klient działa celowo na szkodę Sprzedawcy, Sprzedawca ma prawo rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług Elektronicznych ze skutkiem natychmiastowym składając w tym celu oświadczenie o rozwiązaniu Umowy o Świadczenie usług Elektronicznych na adres – e mail wskazany przez Klienta podczas tworzenia Konta Klienta albo składania Zamówienia lub odmówić Klientowi dalszego prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego oraz składania Zamówień, jak również ograniczyć dostęp Klienta do części lub całości Treści dostępnych w Sklepie Internetowym.
 1. Klient, wobec którego zastosowanie znalazło postanowienie ust. 3 powyżej może korzystać ze Sklepu Internetowego po uprzednim skontaktowaniu się ze Sprzedawcą (za pośrednictwem BOK) i uzyskaniu pisemnej zgody Sprzedawcy na dalsze korzystanie ze Sklepu Internetowego.

15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.01.2021 r.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty):
  1. zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Produktów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie o świadczenie usług lub Umowie Sprzedaży zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą;
  2. konieczność dostosowania działalności Sprzedawcy do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z:
   - decyzji właściwego w zakresie działalności Sprzedawcy organu administracji publicznej lub
   - orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności Sprzedawcy wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie o świadczenie usług lub Umowie Sprzedaży zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą;
  3. zmiana sposobu świadczenia Usług Elektronicznych przez Sprzedawcę spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);
  4. zmiana zakresu lub zasad świadczenia przez Sprzedawcęusług świadczonych drogą elektroniczną, do których stosują się postanowienia Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Sprzedawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem i oferowanych Klientowi;
  5. połączenie, podział albo przekształcenie Sprzedawcy lub zmiana innych danych identyfikacyjnych Sprzedawcę określonych w Regulaminie.
 3. Sprzedawca poinformuje Klientów o zmianie Regulaminu z odpowiednim wyprzedzeniem.
 4. W przypadku Klientów, którzy zaakceptowali Regulamin, mają oni prawo do wypowiedzenia zawartej umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie wpływa na treść i warunki zawartych przez Klienta i Sprzedawcę Umów Sprzedaży Produktów przed zmianą Regulaminu.
 5. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sprzedawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronie oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Klienta adres e-mail.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 7. Wybór prawa polskiego nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca 1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie, w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub 2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.
 8. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, zostaną poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaną poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo modyfikacji technicznego sposobu świadczenia Usług Elektronicznych, w szczególności z przyczyn natury technologicznej (rozwój przeglądarek i technologii), jednak bez pogarszania ich jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Klienta i Sprzedawcy wynikających z zawartych Umów Sprzedaży lub Umów o Świadczenie Usług Elektronicznych.
 10. Sprzedawca zapewnia środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych na podstawie Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych.

16. INFORMACJA O METODACH I ŚRODKACH TECHNICZNYCH SŁUŻĄCYCH WYKRYWANIU I KORYGOWANIU BŁĘDÓW WE WPROWADZANYCH DANYCH

 1. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę” Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych w ramach panelu koszyk poprzez dodanie lub usunięcie danej pozycji z koszyka. Skorygowania złożonego Zamówienia można dokonać również poprzez kontakt telefoniczny lub wysłanie wiadomości e-mail na adres BOK.
 2. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta Klienta w każdym czasie korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta Klienta.

17. UTRWALENIE, ZABEZPIECZENIE IUDOSTĘPNIANIE TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY

 1. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę” Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych w ramach panelu koszyk poprzez dodanie lub usunięcie danej pozycji z koszyka. Skorygowania złożonego Zamówienia można dokonać również poprzez kontakt telefoniczny lub wysłanie wiadomości e-mail na adres BOK.
 2. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta Klienta w każdym czasie korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta Klienta.

ZAŁĄCZNIK NR 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypelnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy).

 • Adresat [Natura Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Pojezierska 70A, 91-341 Łódź, adres e-mail: [email protected] ]
 • Ja / My() niniejszym informuję / informujemy() o moim / naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy() umowy dostawy następujących rzeczy() / umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy()/o świadczenie następującej usługi()
 • Data zawarcia umowy() /odbioru()
 • Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
 • Adres konsumenta(-ów)
 • Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 • Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK NR 2

REGULAMIN zdnia 15.09.2020 r.Uczestnictwa w programie lojalnościowym „KLUB NATURA” 

1. Wstęp

1.1 Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady funkcjonowania Klubu Natura tj. programu lojalnościowego skierowanego do indywidualnych klientów Drogerii Natura („Program”).

1.2 Organizatorem Programu jest Natura spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (91-341) przy ulicy Pojezierskiej 90A, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 000034905, posiadająca numer NIP 527-00-14-428, numer REGON 010416589, kapitał zakładowy 49.798.000,00 złotych, („Organizator”). Kontakt z Organizatorem: [email protected], tel: 22 454 62 00.

1.3  Program skierowany jest do klientów dokonujących zakupu towarów w drogeriach Natura na terenie Polski oraz w sklepie internetowym www.drogerienatura.pl („Drogerie”).

1.4 Celem Programu jest przyznawanie Uczestnikom Programu określonych korzyści za zakupy dokonywane w drogeriach oraz umożliwienie Uczestnikom Programu korzystania z ofert specjalnych.

1.5 Wszelkie niezbędne informacje na temat uczestnictwa w Programie Uczestnicy mogą uzyskać korzystając z Infolinii, dostępnej pod numerem telefonu: 22 454 62 00 w godzinach 9.00-17.00 w dni robocze. Koszt połączenia z Infolinią według taryfy operatora („Infolinia”).

1.6 Udział w Programie jest dobrowolny, a Uczestnik może z niego w każdym czasie zrezygnować.

1.7 Przystąpienie do Programu jest możliwe w dowolnym momencie trwania Programu.1.8 Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem i akceptacji jego treści w celu przystąpienia do Programu.

1.9 Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Programie nie mogą być przeniesione na osobę trzecią.

1.10 Uczestnik zobowiązany jest do uczestnictwa w Programie w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego.

1.11 Uczestnik zobowiązany jest nie nadużywać praw przyznanych mu przez Organizatora lub przepisy prawa, w sposób, który sprzeczny jest ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem danego prawa lub z zasadami współżycia społecznego.

2. Uczestnictwo w Programie

2.1 Uczestnikiem Programu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat, posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a jej miejsce zamieszkania znajduję się na terenie Polski („Uczestnik”).

2.2 Przystąpić do Programu można pobierając aplikację mobilną Natura (aplikację można pobrać z AppStore lub Google Play), a następnie rejestrując się on-line na dowolnym urządzeniu przenośnym (telefon lub tablet).

2.3 Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem do Programu i akceptacji jego treści. Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem i akceptacji jego treści zawarte jest w aplikacji mobilnej Natura. Brak akceptacji Regulaminu jest równoznaczny z brakiem zgody na zapisy Regulaminu i skutkuje odmową przystąpienia do Programu.

2.4 Do uczestnictwa w Programie konieczne jest podane następujących danych osobowych: imię i nazwisko, nr telefonu, płeć oraz adres e-mail. Podanie daty urodzenia oraz adresu zamieszkania jest dobrowolne.

2.5 Po wyrażeniu opcjonalnych oświadczeń (zgód), informacje dotyczące Programu mogą być przekazywane Uczestnikom na podany adres korespondencyjny, pocztę e-mail lub numer telefonu.

3. Karta Uczestnika Programu

3.1 Uczestnik przystępujący do Klubu otrzymuje kartę wirtualną uczestnika Programu („Karta”).

3.2 W rozumieniu Regulaminu dniem przystąpienia do programu jest dokonania rejestracji za pośrednictwem aplikacji mobilnej Natura. Aktywacja Karty następuje w chwili rejestracji w aplikacji mobilnej.

3.3  Uczestnik, który posiada Kartę Plastikową, wydaną wcześniej w drogerii może przypisać ją do aplikacji mobilnej. W tym celu należy pobrać aplikacje mobilną drogerii Natura, a następnie zarejestrować kartę wybierając opcję „Zarejestruj się w Klubie Natura” i odpowiedzieć „TAK” na pytanie „Czy posiadasz Kartę Klubu Natura?”

3.4 Karta służy Uczestnikowi Programu do potwierdzenia prawa do uzyskania korzyści wynikających z uczestnictwa w Programie. Na Karcie zapisywane są punkty Uczestnika i inne uprawnienia przyznawane Uczestnikowi w związku z uczestnictwem w Programie.

3.5 Karta posiada unikatowy numer i kod kreskowy pozwalający na identyfikację Uczestnika w systemie kasowym. Warunkiem skorzystania z oferty przygotowanej dla Uczestnika jest okazanie Karty podczas dokonywania zakupów w drogerii lub przypisane nr karty do konta sklepu internetowego www.drogerienatura.pl.

3.6 Kartę należy okazać podczas dokonywanych zakupów w drogerii. Niedozwolone jest przekazywanie Karty innym osobom, tym samym czerpanie korzyści związanych z uczestnictwem w Programie przez osoby niezarejestrowane. Korzystanie z Karty w sposób niedozwolony może być przyczyną wykluczenia Uczestnika z Programu.

3.7 Karta nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, a w szczególności nie jest kartą kredytową, debetową ani inną kartą z funkcją płatniczą.

3.8 Organizator może wykluczyć Uczestnika z Programu  lub czasowo zawiesić możliwość korzystania z Karty w przypadku korzystania przez Uczestnika z Programu niezgodnie z Regulaminem.

4. Korzyści z Uczestnictwa w Programie

4.1 Warunkiem otrzymania korzyści w Programie jest przystąpienie do Programu i uzyskanie statusu Uczestnika.

4.2 Z tytułu uczestnictwa w Programie będą przyznawane Uczestnikom jednostki rozliczeniowe w Programie przyznawane na zasadach określonych w Regulaminie („Punkty”), a także inne określone korzyści polegające m.in. na umożliwieniu Uczestnikowi zakupu we wskazanym okresie oznaczonych towarów w cenach promocyjnych.

4.3. Organizator zastrzega sobie prawo organizacji konkursów i loterii w drogeriach Natura, wyłącznie dla Uczestników Programu.

4.4 Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w przyszłości innych korzyści dla Uczestników, w tym premiowania za dokonane zakupy Uczestników, spełniających określone przez Organizatora kryteria.

5. Przyznawanie Punktów w Programie

5.1 Od dnia 19 lutego 2018 roku Organizator wprowadza zmianę w Programie, polegającą na przyznawaniu Uczestnikom Programu Punktów za dokonane zakupy w Drogeriach Natura.

5.2 Zbieranie Punktów na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie możliwe będzie od momentu otrzymania Karty.

5.3 Punkty przyznane przez Organizatora w ramach Programu zapisywane będą na indywidualnym koncie Uczestnika w ramach salda punktowego.

5.4. Aktualny stan salda punktowego wyświetlany jest w aplikacji mobilnej. Również na Infolinii można uzyskać taką informację.5.5. Punkty przyznane w Programie można wykorzystać jedynie w sposób określony w niniejszym Regulaminie.

5.6 Uczestnik gromadzi Punkty poprzez zakup towarów w drogeriach Natura. Punkty naliczane są automatycznie, pod warunkiem okazania Karty przez Uczestnika podczas dokonywania zakupów. W przypadku nie okazania Karty podczas dokonywania transakcji lub nie przypisania jej do konta sklepu internetowego, Uczestnik nie będzie miał możliwości późniejszego doliczenia Punktów z tej transakcji i Uczestnikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.

5.7 Punkty są przyznawane za zakup produktów przecenionych lub objętych odrębną promocją (nieprzewidzianą w niniejszym Regulaminie), chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej.

5.8 Punkty przyznawane są zgodnie z poniższymi zasadami:

 1. za każde wydane 5 złotych na zakupy w drogerii Natura lub Sklepie Internetowym www.drogerienatura.pl, Uczestnikowi przyznawanych jest 10 Punktów. Przy obliczaniu liczby Punktów, kwota transakcji zaokrąglana jest w dół do wielokrotności 5 zł,
 2. W celu naliczenia punktów za zakupy w Sklepie Internetowy, konieczne jest zalogowanie do Sklepu Internetowego i przypisanie przez Uczestnika nr karty, w panelu „Moje konto / Klub Natura”;
 3. Punkty są przyznawane bez względu na rodzaj środka płatności,
 4. Punkty nie są przyznawane w przypadku zakupu żywności, napojów, usługi foto oraz kart prepaid i kart podarunkowych (wówczas Punkty przyznawane są podczas zakupów z wykorzystaniem tych kart),
 5. podczas specjalnych akcji promocyjnych Organizator może przyznawać Uczestnikom dodatkowe punkty, tzw. punkty promocyjne. Liczba Punktów będzie różna, w zależności od towaru objętego akcją,
 6. Punkty za jeden zakup (jeden dowód zakupu) mogą być przyznane tylko jeden raz, tylko na jedną okazaną Kartę. Uczestnik ma prawo do Punktów tylko za zakupy dokonane przez niego osobiście. Niezgodne z Regulaminem jest okazywanie Karty przy zakupach dokonywanych przez innych Klientów Drogerii.
 7. Punkty nie są wymieniane na pieniądze i nie są elektronicznymi pieniędzmi.

5.9 Punkty przyznawane są po dokonaniu transakcji.

5.10 Uczestnik Programu jest uprawniony do wymiany zgromadzonych Punktów na wybraną nagrodę spośród proponowanych przez Organizatora.

5.11 Katalog dostępnych nagród wraz z liczbą wymaganych za nie Punktów dostępny jest w aplikacji mobilnej Natura oraz na stronie internetowej www.drogerienatura.pl. Informację o dostępnych nagrodach oraz o liczbie zebranych Punktów można uzyskać również za pośrednictwem Infolinii.

5.12 W chwili wymiany zgromadzonych punktów na wybraną nagrodę, Uczestnik Programu otrzyma w aplikacji mobilnej (moje kupony) indywidualny kod, który uprawnia dodatkowego rabatu lub  odebrania nagrody w dowolnej, stacjonarnej drogerii Natura. Kody nie są obsługiwane przez sklep internetowy www.drogerienatura.pl.

5.13 W chwili wymiany Punktów na kod nagrody saldo punktowe Uczestnika zostanie pomniejszone o wartość punktową nagrody.

5.14 W celu odebrania nagrody, Uczestnik powinien:

 1. udać się do dowolnie wybranej Drogerii Natura.
 2. pobrać nagrodę z wystawionego asortymentu.
 3. przekazać sprzedawcy wybraną nagrodę oraz otrzymany w aplikacji mobilnej kod do zeskanowania.
 4. w przypadku kodu uprawniającego do dodatkowego rabatu, Uczestnik powinien okazać otrzymany kod do zeskanowania, bezpośrednio po zeskanowaniu przez kasjera produktów. Zeskanowany kod, obniży wartość paragonu o wartość kodu.

5.15 Ze względu na fakt, że nagrody mogą stanowić towary, które są w stałej sprzedaży w drogeriach, może wystąpić czasowy brak towaru, uniemożliwiający odebranie wybranej nagrody.

5.16 Kod nagrody zachowuje ważność dwa tygodnie od chwili wymiany punktów. Po upływie tego terminu, niemożliwe będzie odebranie nagrody lub uzyskanie dodatkowego rabatu. Informacja o dacie ważności kodu podana jest na karcie nagrody. Kod jest jednorazowy i nie podlega wymianie na gotówkę.

5.17 Niewykorzystane Punkty tracą ważność po upływie 18 miesięcy od dnia ich przyznania Uczestnikowi. Po tym okresie Punkty będą odliczane automatycznie z konta Uczestnika.

5.18 W przypadku dokonania zwrotu lub wymiany pełnowartościowego (nieposiadającego wady) produktu zakupionego w Drogerie Natura, w zakresie którego naliczone zostały Punkty, Punkty te zostaną anulowane. W przypadku zwrotu lub wymiany tylko części pełnowartościowych produktów objętych jedną transakcją, w zakresie której naliczone zostały Punkty, nastąpi ponowne przeliczenie salda punktowego tj. anulowanie Punktów naliczonych przy dokonaniu pierwotnej transakcji oraz naliczenie Punktów odpowiadających wartości produktów nieobjętych wymianą lub zwrotem.

5.19 W przypadku odstąpienia przez Uczestnika będącego konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego od umowy sprzedaży produktów zawartej na odległość w Drogerii Natura, w zakresie której naliczone zostały Punkty, Punkty te zostaną anulowane. W przypadku odstąpienia w zakresie tylko części pełnowartościowych produktów objętych jedną transakcją, w zakresie której naliczone zostały Punkty, nastąpi ponowne przeliczenie salda punktowego tj. anulowanie Punktów naliczonych przy dokonaniu pierwotnej transakcji oraz naliczenie Punktów odpowiadających wartości Produktów nieobjętych odstąpieniem od umowy sprzedaży.

5.20 W przypadku złożenia reklamacji produktów z tytułu rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym w zakresie których naliczone zostały Punkty, Organizator uwzględniając reklamację nie dokonuje przeliczenia salda punktowego (tzn. Uczestnik) czyli Uczestnik zachowa Punkty naliczone przy zakupie reklamowanych produktów. Postanowienie to ma zastosowanie zarówno do produktów zakupionych w stacjonarnym punkcie Drogerie Natura, jak i w online.

5.21 Punkty są naliczane od rzeczywiście zapłaconej (uiszczonej) wartości brutto produktów widniejącej na wystawionym przez personel Drogerie Natura lub sklep internetowy paragonie lub fakturze za zakup produktów co oznacza, że Punkty nie przysługują od wartości udzielonych rabatów, zniżek, obniżek lub przecen, w tym od wartości rabatu przyznanego w związku z wykorzystaniem Punktów.

5.22Przekazywanie Kartu i użycie Karty przez osobę nieuprawnioną, niezarejestrowaną  lub w sposób nieuprawniony jest niezgodne z Regulaminem i uprawnia Organizatora do czasowego zawieszenia Karty, a także wykluczenia Uczestnika z Programu.

6. Utrata statusu Uczestnika Programu.

6.1 Organizator może wykluczyć Uczestnika z Programu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, kiedy Uczestnik nie przestrzega Regulaminu, udostępnia swoją Kartę innym osobom, dostarczył nieprawidłowe dane, lub podał się za inną osobę wobec Organizatora. Wykluczenie z Programu następuję poprzez zablokowanie Karty oraz usunięcie zebranych punktów i danych osobowych Uczestnika. Uczestnikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zgodnie z postanowieniami punktu 10 Regulaminu.

6.2 Uczestnik w każdej chwili może zrezygnować z uczestnictwa w Programie. W tym celu należy złożyć Organizatorowi oświadczenia na piśmie (wzór oświadczenia dostępny jest w każdej drogerii) lub usunąć swoje konto w Programie za pośrednictwem aplikacji mobilnej Natura, wybierając zakładkę „Informacje i pomoc”, a następnie „Regulamin”. Opcja usunięcia konta jest dostępna na końcu treści regulaminu.

6.3 Zakończenie uczestnictwa w Programie jest równoznaczne z utratą wszystkich korzyści przysługujących Uczestnikowi Programu.

6.4 Z chwilą otrzymania przez Organizatora oświadczenia Uczestnika o rezygnacji z jego udziału w Programie, Organizator zaprzestaje przetwarzania danych osobowych tego Uczestnika w celu realizacji uczestnictwa Uczestnika w Programie.

6.5 Zakończenie uczestnictwa w Programie jest równoznaczne z utratą przez Uczestnika uprawnień wynikających z członkostwa w Programie, w tym utratą zgromadzonych Punktów.

7. Zakończeni funkcjonowania Programu.

7.1 Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty):

 1. zmiany przepisów prawa regulujących prowadzenie Programu wpływające na wzajemne prawa i obowiązki Uczestnika i Organizatora w taki sposób, że powoduje obiektywną konieczność zakończenia Programu;
 2. konieczność dostosowania zasad prowadzenia Programu do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z decyzji właściwego w zakresie prowadzenia przez Organizatora organu administracji publicznej lub - orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności Organizatora wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Uczestnika i Organizatora w taki sposób, że powoduje obiektywną konieczność zakończenia Programu;
 3. obiektywna ekonomiczna nieopłacalność prowadzenia Programu;
 4. zastąpienie Programu inną ekwiwalentną formą prowadzenia działań marketingowych i promocyjnych przez Organizatora;

8. Ochrona danych osobowych

8.1 Organizator – tj. Natura sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Pojezierska 90A, 91-341 Łódź, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi pod numerem KRS 0000034905 Łódź (tel: 22 3843600, e-mail: [email protected]), jest administratorem danych osobowych Uczestników Programu.

8.2. Organizator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod  adresem e-mail: [email protected]

8.3. Organizator przetwarza podane dane osobowe Uczestników Klubu, w tym dane o dokonywanych transakcjach, w celu:

 1. realizacji uczestnictwa w Programie. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zawarta umowa o uczestnictwo w Programie, zgodnie z Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),

 2. przechowywania i analizy danych o dokonywanych transakcjach, dla celów przygotowywania dopasowanej oferty dla Uczestnika Programu. Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

 3. marketingowym, w tym profilowania – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Organizatora – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

 4. wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną -  wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez uczestnika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),.

8.4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu uczestnictwa w Programie.

8.5 Dane osobowe przetwarzane będą przez okres uczestnictwa w Programie, a po rezygnacji lub w przypadku zamknięcia Programu, dane zostaną usunięte. Dane osobowe przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia.

8.6 Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.

8.7 Każdej osobie przysługuje prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, w tym celu należy: zgłosić cofnięcie udzielonej zgody dzwoniąc na infolinię pod numerem 22 454 62 00, czynnej pon-pt. w godz. 9-17, zrezygnować z otrzymywania newsletteraklikając w odpowiedni link zawarty w każdej wiadomości e-mail.

Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.

8.8. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Organizatora z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Reklamacje

9.1 Reklamacje w zakresie zasad i przebiegu Programu (w szczególności dotyczące realizacji rabatów, sposobu gromadzenia Punktów oraz uczestnictwa w Programie) mogą być zgłaszane do Organizatora w czasie trwania Programu oraz 30 (słownie: trzydzieści) dni po jego zakończeniu. Upływ terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym nie oznacza wygaśnięcia roszczeń oraz nie narusza prawa do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń w drodze postępowania sądowego lub pozasądowego. Reklamacja może zostać złożona w szczególności na adres e-mail: [email protected] lub adres pocztowy Organizatora. Podmiotem odpowiedzialnym za rozpatrzenie reklamacji jest Organizator.

9.2 Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 (słownie: czternaście) dni od chwili zgłoszenia reklamacji.

9.3 Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi zgodnie z jego wyborem wskazanym podczas składania reklamacji – drogą e-mailową lub pocztą tradycyjną.

9.4 Uczestnictwo w Programie nie narusza uprawnień przyznanych Uczestnikowi na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności wynikających z posiadania przez Uczestnika statusu konsumenta w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego.

10. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

10.1 Spór wynikający z umowy zawartej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem może zostać zakończony polubownie w drodze postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Udział Organizatora w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest dobrowolny, a przekazywane poniżej informacje nie stanowią zobowiązania Organizatora do wzięcia udziału w takim postępowaniu. W przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Uczestnika reklamacji spór nie został rozwiązany, Organizator każdorazowo przekaże Uczestnikowi na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu albo o odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Jeżeli Organizator nie złożył żadnego oświadczenia, uznaje się, że wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

10.2 Na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, pod rozstrzygnięcie stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej może być poddany na wniosek Uczestnika spór o prawa majątkowe wynikające z umowy zawartej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.

10.3 Na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, jeżeli przemawia za tym charakter sprawy, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej podejmuje działania mające na celu pozasądowe rozwiązanie sporu cywilnoprawnego pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą poprzez umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu. Postępowanie wszczyna się na wniosek Uczestnika, złożony do wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Organizatora.

10.4 Uczestnik może również zwrócić się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów, do którego zadań należy w szczególności zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów oraz występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów.

10.5 Zasady i procedury dostępu do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określane są odrębnie w przepisach prawa (w tym w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich) lub w regulacjach stosowanych przez podmioty uprawnione w ramach rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności, w obowiązujących w tych podmiotach regulaminach. Uczestnik może również uzyskać informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowych, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (w szczególności: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php).

10.6 Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Uczestnik może wnieść skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR.

11. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną

11.1 Organizator świadczy nieodpłatnie następujące usługi na rzecz Uczestników:

 1. udostępnienie Uczestnikowi w ramach aplikacji mobilnej możliwości założenia i prowadzenia konta Uczestnika;
 2. umożliwienie Uczestnikowi uzyskiwania na temat ilości Punktów zgromadzonych na saldzie punktowym oraz numeru karty;
 3. umożliwienie Uczestnikowi uzyskiwania na temat korzyści z jakich może skorzystać w związku z posiadaniem statusu Uczestnika Programu;
 4. udostępnieni na rzecz Uczestnika, za jego wyraźną zgodą, bezpłatnych, cyklicznych informacji na temat Organizatora i prowadzonej przez niego działalności, na podany przez Uczestnika adres poczty elektronicznej ("Newsletter").

11.2 Organizator zobowiązuje się do świadczenia usług, o których mowa w ust. 1 powyżej, w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

11.3 Umowa o świadczenie usługi utworzenia i prowadzenia konta Uczestnika zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia przez Uczestnika formularza rejestracyjnego w celu utworzenia Konta Uczestnika, zaakceptowania postanowień niniejszego Regulaminu oraz naciśnięciu przycisku „Zarejestruj się”. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieoznaczony.

11.4 Konto Uczestnika umożliwia zapisywanie i przechowywanie informacji o numerze Karty, bieżące sprawdzanie salda punktowego Uczestnika oraz dostęp do informacji o aktualnych rabatach przysługujących Uczestnikowi.

11.5 Uczestnik może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn zgłaszając pod adres [email protected] lub pisemnie na adres Organizatora, żądanie rozwiązania umowy o świadczenie usług, podając dane identyfikacyjne Uczestnika tj. adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym.

11.6 Organizator może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z Uczestnikiem za odpowiednim, co najmniej 14 – dniowym okresem wypowiedzenia z ważnych powodów rozumianych wyłącznie jako (katalog zamknięty) istotne naruszenie przez Klienta postanowień 12.10 i 12.11 poniżej lub trwałe zaprzestanie świadczenia usług drogą elektroniczną przez Organizatora umotywowane obiektywnymi względami.

11.7 Reklamacje związane z usługami świadczonymi przez Organizatora drogą elektroniczną można składać w szczególności na adres e-mail: [email protected] lub adres pocztowy Organizatora. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o wskazanie w treści zgłoszenia reklamacyjnego adresu poczty elektronicznej do kontaktu, jak również dokładny opis i powód reklamacji / pytania. Organizator rozpatruje reklamacje/pytania w terminie do 14 dni od dnia ich otrzymania oraz informuje o wyniku jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacjach/pytaniach dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Organizator zwraca się, przed ich rozpatrzeniem, do składającego reklamację o ich uzupełnienie, z zastrzeżeniem, że w każdym przypadku Organizator jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację Konsumenta w terminie maksymalnie 30 dni od jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację Organizator przekazuje Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku.

11.8 Uczestnik zobowiązany jest do korzystania z usług oferowanych przez Organizatora w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego.

11.9 Uczestnik zobowiązuje się do niepodejmowania działań polegających na umieszczeniu w ramach swojego konta treści naruszających przepisy prawa, w szczególności treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich lub ich dobra osobiste (zakaz umieszczania treści bezprawnych).

11.10 Minimalnymi wymaganiami technicznymi, których spełnienie jest niezbędne do korzystania z konta, zawarcia umowy o świadczenie usług jest posiadanie komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet, wyposażonego w szczególności w przeglądarkę internetową Microsoft Internet Explorer od 8.0, Firefox 20, Google Chrome 27, Safari 5.0, Opera 11. Niemniej zalecane jest korzystanie z najnowszych wersji wskazanych przeglądarek internetowych. Aby utworzyć konto Uczestnika, Uczestnik musi posiadać ważny/aktywny adres e-mail, a także klawiaturę lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

12.Postanowienia końcowe

12.1 Uczestnictwo w Programie jest bezpłatne.

12.2 Pełna treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora, jak również pod adresem internetowym https://www.drogerienatura.pl/program-lojalnosciowy-regulamin.

12.3 O ile postanowienia niniejszego Regulaminu nie stanowią inaczej, wszelka korespondencja związana z Programem powinna być kierowana na następujący adres: [email protected].

12.4 Wszelkie ewentualne spory lub roszczenia w związku z Programem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy według przepisów ogólnych.

12.5 Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu oraz prowadzenia i uczestnictwa w Programie jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

12.6 Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu nie pozbawia Uczestnika będącego konsumentem ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy między Organizatorem a Uczestnikiem, na mocy prawa które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku prawa wyboru.

Wersja regulaminu 2.3