Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok 2020 przez

 

Logo Natura

 

Natura Sp. z o.o.

Pojezierska 90A
91-341 Łódź

KRS: 0000034905 NIP: 5270014428 REGON: 010416589 BDO: 000010534

 

 

 

Data sporządzenia informacji:

10 grudzień 2021Spis treści

Wprowadzenie

Skróty

1. Zakres oraz cel dokumentu

2. Treść informacji o realizowanej strategii podatkowej

2.1. Procesy i procedury oraz dobrowolne formy współpracy z KAS wynikające z przepisów prawa podatkowego.

2.1.1.  Informacje o stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie.


2.1.2. Informacje o dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej


2.2. Realizacja obowiązków podatkowych.


2.2.1. Informacje o realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej


2.2.2. Informacje o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych z podziałem na podatki, których dotyczą.


2.3. Transakcje z podmiotami powiązanymi


2.3.1. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki


2.3.2. Informacje o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych


2.4. Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach podatkowych.


2.4.1. Ogólne interpretacje podatkowe.


2.4.2. Indywidualne interpretacje podatkowe.


2.4.3. Wiążące informacje stawkowe.


2.4.4. Wiążące informacje akcyzowe.


2.5. Transakcje z rajami podatkowymi.

 


Wprowadzenie

W związku z realizacją obowiązku wynikającego z art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U.2020.1406 z późn. zm.), poniżej przedstawiamy informację o realizowanej strategii podatkowej przez Natura Sp. z o.o. za rok podatkowy 2020.

Do sporządzania informacji o realizowanej strategii podatkowej są zobowiązani są m.in. podatnicy, których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski
w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego poprzedzającego rok podania indywidualnych danych podatników do publicznej wiadomości.

Podatnik zobowiązany do sporządzenia informacji realizowanej o strategii podatkowej zamieszcza tę informację, sporządzoną w języku polskim lub jej tłumaczenie na język polski, na swojej stronie internetowej w terminie do końca 12 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego, a jeżeli jej nie posiada – na stronie internetowej podmiotu powiązanego. W tym samym terminie informacja musi zostać przekazana do właściwego naczelnika urzędu skarbowego o adresie tej strony internetowej.


Skróty

Akcyza – podatek nakładany na dobra, aby ograniczyć ich spożycie, lub ze względu na wysoką akumulację zysku regulowany ustawa z dnia 6 grudnia o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2009 r. Nr 3 poz. 11 z późn.zm.)

BSS – Business Support Solution S.A. świadcząca usługi finansowo-księgowe oraz BSS TAX Wiśniewski SKA świadcząca usługi doradztwa podatkowego, powiązana i współpracująca z Business Support Solution S.A.


CIT
– podatek dochodowy od osób prawnych regulowany ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 1992 r. Nr 21 poz. 86 z późn. zm.)


Cło –
opłata nakładana przez państwo na towary w związku z ich wywozem i przywozem dokonywanym przez granice celne państwa, a także ich tranzytem przez jego obszar celny, uregulowana w szczególności w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 952/2013 z 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (Dz.Urz. UE L 269 z 10.10.2013, s. 1, ze zm.) – UKC oraz ustawie z 19 marca 2004 r. – Prawo celne (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1382 z późn. zm.).


Grupa Pelion
- podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Pelion SA, których listę stanowi załącznik do Zasad (Polityki) Rachunkowości Pelion SA. Aktualizacja załącznika dokonywana jest na bieżąco przez BSS w przypadku zmiany struktury Grupy Pelion.


Inkasent
- osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana do pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.


Interpretacja ogólna
– narzędzie służące rozwiązywaniu wątpliwości interpretacyjnych regulacji prawnych z zakresu prawa podatkowego; wydawana przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych w celu zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe, w szczególności dokonując ich interpretacji, z urzędu lub na wniosek, przy uwzględnieniu orzecznictwa sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.


Interpretacja indywidualna
– narzędzie służące rozwiązywaniu wątpliwości interpretacyjnych dotyczących regulacji prawnych z zakresu prawa podatkowego;  wydawana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej na wniosek zainteresowanego w jego indywidualnej sprawie; wniosek może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych; przedmiotem wniosku o interpretację indywidualną nie mogą być przepisy prawa podatkowego regulujące właściwość oraz uprawnienia i obowiązki organów podatkowych.


Natura  
– Natura Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi


Nierezydent podatkowy
-  podatnik niemający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegający obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągnął na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


Obowiązek podatkowy
- wynikająca z ustaw podatkowych nieskonkretyzowana powinność przymusowego świadczenia pieniężnego w związku z zaistnieniem zdarzenia określonego w tych ustawach.


PCC
– podatek od czynności cywilnoprawnych regulowany ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 86 poz. 959 z późn. zm)


PIT
– podatek dochodowy od osób fizycznych regulowany ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 1991 r. Nr 80 poz. 350 z późn. zm)


Płatnik
- osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.


Podatek od nieruchomości –
podatek regulowany ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 1991 r. Nr 9 poz. 31 z późn. zm)


Podatnik
- osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu, a także każdy inny podmiot którego ustawa podatkowa ustanawia podatnikiem.


Podmiot niepowiązany
– podmiot niezależny inny niż powiązany w rozumieniu Rozdziału 1a CIT i Rozdziału 4b PIT.


Podmiot powiązany
– podmiot w rozumieniu Rozdziału 1a CIT i Rozdziału 4b PIT, który wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot, lub podmiot na który wywiera znaczący wpływ ten sam inny podmiot lub małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot, lub spółka niemająca osobowości prawnej i jej wspólnicy, lub podatnik i jego zagraniczny zakład, a w przypadku podatkowej grupy kapitałowej – spółka kapitałowa wchodząca w jej skład i jej zagraniczny zakład.


Polityka Bezpieczeństwa Finansowego i Podatkowego Spółek Pelion
– centralny dokument w Grupie Pelion mający za zadanie zapewnienie bezpieczeństwa finansowego i podatkowego w Spółkach z Grupy Pelion a także zapewnienie zgodności ich działania z przepisami o rachunkowości i podatkowymi.


Procedury Bezpieczeństwa Finansowo-Księgowego
– szczegółowe procedury stanowiące załączniki do Procedury Bezpieczeństwa Finansowego i Podatkowego Spółek Pelion regulujące obszary związane ze sprawozdawczością budżetową i podatkową, w tym proces zachowania należytej staranności w procesie weryfikacji kontrahentów, sporządzania dokumentacji cen transferowych i niewywiązywania się z obowiązków przekazywania informacji o schematach podatkowych.


Raj podatkowy
– kraj lub terytorium stosujący szkodliwą konkurencję podatkową określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z 28 marca 2019 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. poz. 599) oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów z 28 marca 2019 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. poz. 600).


Restrukturyzacja
- rodzaj transakcji kontrolowanej zdefiniowany w § 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. poz. 2491 z późn. zm.), polegający na reorganizacji działalności podmiotów powiązanych obejmujący istotną zmianę relacji handlowych lub finansowych, w tym również zakończenie obowiązujących umów lub zmianę ich istotnych warunków, oraz wiążący się z przeniesieniem pomiędzy podmiotami powiązanymi funkcji, aktywów lub kategorii ryzyka, jeżeli w wyniku tego przeniesienia przewidywany średnioroczny wynik finansowy podatnika przed odsetkami i opodatkowaniem (EBIT) w trzyletnim okresie po tym przeniesieniu uległby zmianie o co najmniej 20% przewidywanego średniorocznego EBIT w tym samym okresie, gdyby nie dokonano przeniesienia.


Rezydent podatkowy
– podatnik mający siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegający obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.


Schemat podatkowy
–  uzgodnienie, które spełnia kryterium głównej korzyści oraz posiada ogólną cechę rozpoznawczą, posiada szczególną cechę rozpoznawczą, lub posiada inną szczególną cechę rozpoznawczą.


Schemat podatkowy standaryzowany
- schemat podatkowy możliwy do wdrożenia lub udostępnienia u więcej niż jednego korzystającego bez konieczności zmiany jego istotnych założeń, w szczególności dotyczących rodzaju czynności podejmowanych lub planowanych w ramach schematu podatkowego.


Schemat podatkowy transgraniczny -
uzgodnienie, które spełnia kryterium transgraniczne oraz spełnia kryterium głównej korzyści oraz posiada którąkolwiek z ogólnych cech rozpoznawczych, o których mowa w pkt. 7) lit. a–h Ordynacji podatkowej lub posiada szczególną cechę rozpoznawczą

 

Spółka – podmiot zobowiązany do sporządzenia informacji realizowanej o strategii podatkowej należący do Grupy Pelion.


Szef KAS
– Szef Krajowej Administracji Skarbowej będący organem Krajowej Administracji Skarbowej wymienionym w Dziale II ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1947 z późn. zm).


Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP) -
obszar ograniczonego granicami państwa terytorium lądowego, morskich wód wewnętrznych oraz morza terytorialnego, jak również przestrzeń powietrzną i wnętrze ziemi znajdujące się nad (pod) terytorium lądowym, morskimi wodami wewnętrznymi i morzem terytorialnym.


Wiążąca Informacja Akcyzowa (WIA)
–  decyzja wydawana na potrzeby opodatkowania wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego akcyzą, organizacji obrotu wyrobami akcyzowymi lub oznaczania znakami akcyzy tych wyrobów. Określa klasyfikację wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) albo rodzaj wyrobu akcyzowego przez opis tego wyrobu w takim stopniu szczegółowości, który jest wystarczający do określenia opodatkowania wyrobu akcyzowego akcyzą, organizacji obrotu wyrobami akcyzowymi lub oznaczania znakami akcyzy tych wyrobów. WIA wiąże organy podatkowe i podmiot, na rzecz którego została wydana, w odniesieniu do wyrobów akcyzowych albo samochodów osobowych, wobec których czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą zostały dokonane po dniu, w którym stała się ostateczna. WIA jest ważna przez okres 5 lat od dnia jej wydania.


Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS)
- decyzja wydawana na potrzeby opodatkowania VAT dostawy towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo świadczenia usług. Zastosowanie się do otrzymanej WIS oznacza objęcie podatnika ochroną taką samą, jak zastosowanie się do interpretacji indywidualnej. Zastosowanie się do WIS daje moc ochronną także podmiotom innym niż te, dla których została wydana, z tym, że w takim przypadku możliwość powoływania się na WIS obejmuje okres od dnia następującego po dniu, w którym dana WIS została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej. WIS wygasa z mocy prawa w przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku odnoszących się do towaru albo usługi będących jej przedmiotem, w wyniku której WIS staje się niezgodna z tymi przepisami z dniem wejścia w życie przepisów. Szef KAS może także uchylić lub zmienić z urzędu wydaną WIS, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, w szczególności gdy dana WIS przestaje być zgodna z przepisami prawa.


VAT
– ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.)


Zobowiązanie podatkowe -
wynikające z obowiązku podatkowego zobowiązanie podatnika do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu albo gminy podatku w wysokości, w terminie oraz w miejscu określonych w przepisach prawa podatkowego.


1.
Zakres oraz cel dokumentu

Niniejszy dokument sporządzony został na podstawie art. 27c ustawy o CIT i zawiera informacje o:

 • stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie;
 • dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej;
 • realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium RP, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych - z podziałem na podatki, których dotyczą;
 • transakcjach z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej, planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych;
 • złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego, wiążącej informacji stawkowej; wiążącej informacji akcyzowej;
 • dokonywaniu rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.


2.
Treść informacji o realizowanej strategii podatkowej

Grupa Pelion, do której należy Podatnik, prowadzi działalność na rynku sprzedaży wyrobów farmaceutycznych i skupia ponad 210 samodzielnych podmiotów gospodarczych, które działają w trzech kluczowych liniach biznesowych, tj. sprzedaż hurtowa, sprzedaż detaliczna oraz zaopatrzenie szpitali i usługi logistyczne.

Poniższy schemat przedstawia funkcjonujące w Grupie Pelion 3 główne linie biznesowe

 

 

Dodatkowo, na poziomie Grupy Pelion funkcjonują Spółki wsparcia odpowiedzialne za wspomaganie procesów związanych z prowadzeniem bieżącej działalności, co zostało zilustrowane w formie poniższego schematu:

 

 

Natura Sp. z o.o. wchodzi w skład grupy holdingowej Pelion Healthcare Group. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest sprzedaż detaliczna artykułów konsumpcyjnych, w szczególności kosmetyków i chemii za pośrednictwem drogerii stacjonarnych (własnych i agencyjnych) oraz sklepu internetowego.

Spółka zarządza jedną z najdłużej działających sieci na polskim rynku kosmetycznym. Sieć Drogerii Natura obejmuje ponad 265 sklepów zlokalizowanych na terenie całego kraju oraz drogerię internetową działającą pod adresem www.drogerienatura.pl. Wśród produktów dostępnych w sprzedaży można znaleźć bogatą gamę marek będących liderami na rynku kosmetyczno-drogeryjnym oraz asortyment dostępny wyłącznie w salonach sieci.

2.1. Procesy i procedury oraz dobrowolne formy współpracy z KAS wynikające z przepisów prawa podatkowego

Na poziomie Grupy Pelion, obowiązuje centralny dokument jakim jest Polityka Bezpieczeństwa Finansowego i Podatkowego, mający za zadanie zapewnienie bezpieczeństwa finansowego i podatkowego w Spółkach z Grupy Pelion a także zapewnienie zgodności ich działania z przepisami o rachunkowości i podatkowymi. Dokument ten zawiera opis procesów i procedur wynikających z przepisów prawa podatkowego. Załącznikami do Polityki Bezpieczeństwa są procedury szczegółowe dotyczące zapewnienia prawidłowości realizowanych obowiązków z punktu widzenia rachunkowości i podatków. Do przestrzegania zasad wynikających z Polityki Bezpieczeństwa zobowiązana jest każda Spółka z Grupy Pelion.

Z uwagi na funkcjonującą w Grupie Pelion strukturę opartą o wydzielone linie biznesowe, podmiotami odpowiedzialnymi za procesy związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych, w tym zapewnienia zgodności z przepisami prawa rachunkowego i podatkowego odpowiedzialne są Business Support Solution Spółka Akcyjna i BSS TAX Wiśniewski Spółka Komandytowo-Akcyjna, które na bieżąco aktualizują procedurę centralną oraz poszczególne załączniki pod kątem zapewnienia ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

2.1.1. Informacje o stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie

Spółka należąca do Grupy Pelion obowiązana jest do przestrzegania Polityki Bezpieczeństwa Finansowego i Podatkowego wraz z załącznikami.

W ramach Polityki Bezpieczeństwa Finansowego i Podatkowego, w obszarze zarządzania wykonywania obowiązków podatkowych wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie, wyróżnić należy w szczególności:

 • procedurę w obszarze weryfikacji kontrahentów i transakcji w celu zachowania należytej staranności w zakresie ograniczenia ryzyk podatkowych dotyczących zakupów towarów w podatku od towarów i usług;
 • procedurę w obszarze sporządzania dokumentacji cen transferowych i związanych z nim obowiązków sprawozdawczych;
 • procedurę w obszarze przeciwdziałania niewywiązywania się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych w Spółkach Pelion;
 • procedurę w obszarze sprawozdawczości podatkowej i rachunkowej wraz z instrukcją w zakresie dokumentowania usług niematerialnych;
 • procedurę w obszarze obsługi kontroli i przeszukania;
 • procedurę w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu w aspekcie finansowym i sprawozdawczym.

Realizacja obowiązków wynikających z Polityki Bezpieczeństwa Finansowego i Podatkowego, w tym ich aktualizacja oraz bieżące wsparcie w wykonywaniu przez Naturę wskazanych w procedurach obowiązków  powierzony został BSS oraz BSS TAX - podmiotom odpowiedzialnym za obsługę procesów księgowych i kadrowo-płacowych oraz za doradztwo podatkowe.

Spółka posiada również i stosuje wewnętrzne procedury w zakresie zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie, które dotyczą przykładowo:

 • przeprowadzania inwentaryzacji częściowych, rocznych i dodatkowych,
 • przeprowadzenia zamknięcia drogerii Natura,
 • ewidencji gotówki i środków bezgotówkowych,
 • rejestracji strat niezawinionych i zawinionych,
 • przesyłania dokumentów do Działu Księgowości DA i Działu Księgowości DN,
 • wystawiania faktur w oparciu o paragony.

Procedury te umożliwiają Spółce m.in. określenie zasad prawidłowego obrotu środkami płatniczymi, identyfikowanie niedoborów towarów i przyczyn ich powstania, ustalenie zasad obiegu dokumentacji księgowej oraz  właściwe wykonywanie obowiązków związanych z prowadzeniem ewidencji sprzedaży przy użyciu kas rejestrujących.

Poprzez wdrożenie i stosowanie ww. procedur Spółka dąży do zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz bezpieczeństwa podatkowego w toku prowadzonej działalności gospodarczej.

2.1.2. Informacje o dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

Podatnik nie zawierał porozumień o dobrowolnych formach współpracy z organami KAS.

2.2. Realizacja obowiązków podatkowych

Natura jest polskim rezydentem podatkowym, podlegającym nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce oraz czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT. W okresie objętym niniejszą Informacją Spółka pełniła rolę podatnika i płatnika CIT, płatnika PIT, podatnika VAT, podatnika PCC oraz podatnika podatku od nieruchomości.

2.2.1. Informacje o realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Za rok objęty niniejszą Informacją Spółka składała następujące deklaracje podatkowe do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, a w przypadku pełnienia obowiązków płatnika – także przekazywała do podatników informacje, związane z powyższymi obowiązkami, w podziale na poszczególne podatki:

PIT

 • PIT-4R – deklaracja roczna o zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych składana przez płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, co do zasady, w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym

 

 • PIT-11 – informacja o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, składana przez płatnika podatku dochodowego od osób fizyczny, a także niebędącej płatnikiem osoby prawnej, co do zasady w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym – dla informacji składanych urzędowi skarbowemu oraz do końca lutego roku następującego po roku podatkowym – dla informacji przesyłanych podatnikowi

CIT

 • CIT-8 – zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) i należnego podatku dochodowego od osób prawnych, składana przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych co do zasady w terminie do końca trzeciego miesiąca następnego roku

 

 • CIT-10Z – deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium RP, składana przez płatników którzy pobrali zryczałtowany podatek od podatników nie będących rezydentami podatkowymi, składana co do zasady w terminie do końca pierwszego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku

 

 • IFT-2R – informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium RP, składana przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, co do zasady w terminie do końca trzeciego miesiąca roku następującego po roku podatkowym

 

 • CIT-ST – informacja podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

VAT

 • VAT-7 – deklaracja dla podatku od towarów i usług, składana przez podatnika VAT, co do zasady w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy

 

 • JPK_VAT – jednolity plik kontrolny zawierający część ewidencyjną i deklaracyjną, składany przez podatnika VAT, co do zasady w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu którego dotyczy

 

 • VAT UE – informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach i przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock, składana przez podatników podatku VAT oraz osoby prawne niebędące podatnikami, zarejestrowane jako podatnicy VAT UE czynni, dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy  towarów,  wewnątrzwspólnotowego nabycia  towarów, wewnątrzwspólnotowego  świadczenia  usług  lub dokonujący przemieszczenia  towarów  w  procedurze magazynu typu call-off stock na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, co do zasady w terminie do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu którego dotyczy

Podatek od czynności cywilnoprawnych

 • PCC-3 – deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych, składana przez podatnika podatku od czynności cywilnoprawnych co do zasady w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego

Podatek od nieruchomości

 • DN-1 – deklaracja na podatek od nieruchomości, składana przez podatnika podatku od nieruchomości co do zasady do dnia 31 stycznia danego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania

TPR

 • TPR-C – informacja o cenach transferowych, składana przez podmiot powiązany, co do zasady w terminie do końca 9 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego.

CBC-P

 • CBC-P – powiadomienie w zakresie obowiązku przekazania informacji o grupie podmiotów, składane co do zasady w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia sprawozdawczego roku obrotowego

Spółka korzysta z odroczenia terminu płatności podatku od nieruchomość za czerwiec 2020 r. (termin płatności do 31.12.2021 r.). W pozostałym zakresie zobowiązania podatkowe Spółki za 2020 r. zostały już uregulowane.

2.2.2. Informacje o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych z podziałem na podatki, których dotyczą

W roku podatkowym 2020 podatnik nie przekazywał do Szefa KAS informacji o schematach podatkowych.

2.3. Transakcje z podmiotami powiązanymi

W toku prowadzonej działalności podatnik realizuje transakcje z podmiotami powiązanymi, podlegające obowiązkowi sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, w rozumieniu przepisów rozdziału 1a ustawy o CIT.

W tym zakresie Natura realizuje następujące obowiązki:

 • składa do właściwego urzędu skarbowego oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, w terminie, co do zasady, do końca 9. miesiąca po zakończeniu roku obrotowego (art. 11m ust. 1 ustawy o CIT)
 • przekazuje do Szefa KAS informację o cenach transferowych (TPR-C), co do zasady w terminie, do końca 9 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego (art. 11t ustawy o CIT).

Na podstawie art. 16 pkt 4 lit. a i b ustawy z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 694) termin do złożenia informacji o cenach transferowych oraz oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych został przedłużony o 3 miesiące – w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od 1 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

2.3.1. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki

Na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, Natura za rok 2020 dokonywała transakcji z podmiotami powiązanymi, których wartość przekroczyła 5% sumy bilansowej aktywów, tj. transakcji mających za przedmiot: uzyskanie przez Spółkę poręczeń oraz dokapitalizowanie Spółki.

2.3.2. Informacje o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych

W roku 2020 podatnik nie podejmował oraz nie planował działań restrukturyzacyjnych, które mogły mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych.

2.4. Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach podatkowych

Poniżej Spółka przedstawia informacje na temat złożonych wniosków podatkowych złożone do KAS w 2020 roku.

2.4.1. Ogólne interpretacje podatkowe

W roku 2020 podatnik nie składał wniosków o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej.

2.4.2. Indywidualne interpretacje podatkowe

W 2020 r. Spółka nie występowała do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem o wydanie interpretacji podatkowej.

2.4.3. Wiążące informacje stawkowe

W roku 2020 podatnik nie występował o wydanie wiążącej informacji stawkowej.

2.4.4. Wiążące informacje akcyzowe

W 2020 roku podatnik nie występował o wydanie wiążącej informacji akcyzowej.

2.4.5. Transakcje z rajami podatkowymi

W 2020 roku podatnik dokonał eksportu towarów na rzecz podmiotu z siedzibą w Hongkongu  – Specjalnym Regionie Administracyjnym Chińskiej Republiki Ludowej.

2.4.6. Rozliczenia podatkowe dokonywane na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych ministra finansów

W 2020 roku podatnik nie dokonywał rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.